Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1. . Փակագծերում տրված բառերը գրի՛ր որոշյալ կամ անորոշ առումով:

Երկրագնդում վայրի կենդանիների (բնաջնջում)շարունավում է: Դա (կասեցնել)-ը շատ դժվար է, թեև երևացել են մխիթարական ինչոր (նշաններ)-ն: Մարդկանց մեջ հետզհետե արթնանում է այն (միտք)-ն որ առանց կենդանիների իրենց (կյանք)անգույն ու անհրապույր կլինի: Այդ մասին կարող են ասել այն (որորդներ)-ն, որոնք (զենք)-ը փոխարինել են լուսանկարչական ապարատով: Նրանք (ուժեր)-ը ու (ժամանակ)-ն չեն խնայում, ժամեր շարունակ դարանամուտ են լինում կենդանիների կյանքից որևէ (դեպք)դիտելու համար:

Գոյականը խոսքի մեջ կարող է գործածվել որոշյալ կամ անորոշ առումով: Որոշյալ առումն արտահայտվում է որոշիչ ը կամ ն հոդերի միջոցով: Բաղաձայնով ավարտվող բառերը ը հոդն են ստանում, ձայնավորող ավարտվողները` ն: Ը հոդը կարող է նով փոխարինվել, երբ հոդն են ստանում, ձայնավորով ավարտվողները՝ ն: Ը հոդը կարող է նով փոխարինվել, երբ նրան հաջորդող բառը ձայնավորով կամ սկ,սպ, ստ, զբ, զգ, շտ, կապակցություններով է սկսվում:

2. Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:

Օրինակ`

Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:

Հայոց աշխարհում Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշքով լի ու ձեռքով չկերտված կոթող կա: Դա Արարատն է՝ երկինք սլացող,(երկնասլաց) մեկուսի լեռների զանգված՝ կոնի նմանվող (կոնանման) զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են: Մասիսի ժայռերով պատված (ժայռապատ) գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սիսի գագաթի մասը նույնպես քարերով ծածկված է (քարածածկ): Լանջերը կտրտված են ճառագայթի ձև ունեցող ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտով առատ (խոտառատ) արոտներ ու թփուտներ կան, ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:

Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիսարևելքի լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթին մոտ (մերձ) մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:

Our winter camp

To spend(t), team, to start, early in the morning, to gather, south school, to long walk, to reach, tales, Media Center, to see the stars,

To go to Gyumri by train, to enjoy, to have a good time, a trip, to go to the farm, to play snowballs, to make a snowman, to cooke spas, to play intellectual games.

I spend time with our team.We early in morning, to go to Gyumri by train.There we visited the Museum and Tashir Pizza.We went to the farm, play snowballs and made snowman.We also visited the South School.There we discussed the 《talking tale》 book.

We played a lot of intellectual games.We also tasted spas, which was very tasty.And how well we started this camp, we ended it so well, and we all had a good time.