Սովորողների ուսումնական գործունեության ամփոփում

 

 հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. 3-4
 ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,(նշել բաժինները) 6
 ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ, 8-10
 մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. 1 անգամ
ուսումնասիրություն
լուսաբանում(նշել ճամփորդությունները, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները)Արատես

 մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
նախագծերի թվարկում (նշել նախագծեր, որոնց մասնակցլ եք)
անհատական աշխատանքը նախագծում: Չեմ մասնակցել
 մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.(միջավայրի խնամք և այլն) 1 անգամ
 մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին. 1անգամ
 մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.(թվարկեք այն տոները, նախագծերը, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները): Չեմ մասնակցել
 մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման: Չեմ մասնակցել
 կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.(Եթե ունեք նկատողություն ՝նշեք )1 բանավոր 2-4 գրավոր
 անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում. Չկան
 ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) սովորողի առաջադիմության ինքնագնահատում.(յուրաքանչյուր առարկայից ինքներդ ձեզ գնահատեք ) Մաթեմ-7 Մայրենի-7 Անգլերեն-7 Բնագիտություն-7 Պատմություն-6 Ռուսերեն-7 Ֆիզկուլտ-7

 ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ սովորողի հարցադրումները, առաջարկությունները. Չկա
 «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
ընթերցանություն
ուսումնասիրություն
ուսումնական այլ աշխատանքներ (նշել, որ նախագծին եք մասնակցելու ) Դեռ չգիտեմ
 ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝ Չկա
 Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր, 2-3 անգամ
 Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.1-2
 Ձեր ընտրած ճամբարային ջոկատը։2րդ ջոկատ

Մաթեմատիկա

Տնային
886. AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց միջնակետերի հեռավորությունը 8 1/2 սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը։
8×2+1=17/2
17/2×2/1=34/2
34:2=17
888. Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որը գրքի 2/5 մասն է։ Քանի՞ էջ կա գրքում։
90/1:2/5=90/1×5/2=450/2=225

954. Ներկայացրե՛ք –15 թիվը՝
ա) երկու բացասական թվերի տարբերության տեսքով
-18 — (-3) = -18 + (+3) = -15
բ) մեկ բացասական և մեկ դրական թվերի տարբերության տեսքով
-12 — (+3) = -12 + (-3) = -15
գ) երկու դրական թվերի տարբերության տեսքով
+2 — (+17) = +2 + (-17) = -15
955. Ի՞նչ նշան կունենա արտադրյալը, եթե որպես արտադրիչներ վերցվեն՝
ա) երկու բացասական և երկու դրական թվեր
Դրական
բ) երկու բացասական և մեկ դրական թվեր
Դրական
գ) երկու դրական և մեկ բացասական թվեր
Բացասական
դ) մեկ բացասական և երկու դրական թվեր
Բացասական

Բնագիտություն

1. Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.
1) դուռը հրելիս-մեխանիկական աշխատանք-փոխազդում է:
2) ծանրաձողը բարձրացնելիս-մեխանիկական աշխատանք-փոխազդում է:
3) քայլելիս-շփման ուժ-փոխազդում է:
2. Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում
ձեռքից բաց թողնված մարմինը ընկնում է գետնին-աշխատանք կատարում է:
կշռաքարը դրված է գետնին-աշխատանք չի կատարում:
ապակու հարթ մակերևույթով գլորվում է գնդակ-աշխատանք կատարում է:
3. Բանավոր քննարկում.
Ջերմային և մագնիսական երևույթներ

Մաթեմատիկա

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

posted 14.12.2019

322.
234:6=39
744:8=93
1794:23=78
2997:37=81
9268:331=28
21333:547=39
323.
576×23-766×35=13248-26810=13248+(-26810)= -13562
849×18-783×28=15282-21924=15282+(-21924)= -6642
136×13-(8416+1234)=1768-9650=1768+(-9650)= -7882
4736:4-1245×5=1184-6225=1184+(-6225)= -5041
325.
400:(-8)= -50
(-420):(-10)= +42
(-60):15= -4
144:12= +12
326.
-20:5= -4
-50:10= -5
-80:(-20)= +4
-100:(-25)= +4
30:(-15)= -2
64:(-8)= -8
327.
200:(-40)= -5
-500:100= -5
720:(-90)= -8
-810:(-9)= +90
-560:(-70)= +8
-480:60= -8
328.
-711:9= -79
1332:(-3)= -444
-2316:(-12)= +193
-1302:42= -31
-2205:(-7)= +315
3208:(-8)= -401

Մաթեմատիկա

Դասարանական
579. ABCD քառանկյան մեջ տարված է BD անկյունագիծը (տե՛ս նկ. 67)։ Ստացված ABD և BDC եռանկյուններից յուրաքանչյուրի անկյունների գումարը 1800 է։ Որքա՞ն է ABCD քառանկյան անկյունների գումարը:
180×2=3600
661. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու անկյունագծերի երկարությունների գումարը։
8×4=32 սմ
663. Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։
432000000:25000000=432/25
Տնային
662. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD ուղղանկյան պարագիծը:
60+60=120
26+26=52
120-52=68 սմ
683. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։
250×40%/100%=100 կմ
250-100=150
150×40%/100%=60 կմ
150-60=90 կմ

Պատ.՝90կմ
687. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ:Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ՝կգ_ն 700֏:Երկրորդ տեսակ քանի՞ կգ կոնֆետ են գնել:

Լուծում

1)2×2200=4400(֏)

2)6500-4400=2100(֏)

3)2100÷700=3(կգ)

Պատ.՝3կգ

English

b. Read the text again and listen. Write T (true), F (false). Correct the false statements.
1-F
2-F
3-F
4-F
a. Look at the text on page 40 again and the example. Then answer the question.
Why are chimpanzees and people similar? Because they’ve got similar DNA.
Why is Sally happy when she it’s chocolate? Because all chimpanzees like chocolate.
c. Complete the sentences with the correct form of have (not) got.
1. Have you got a new camera? It looks cool.
2. My aunt has got a house in the country. I often go and see her at the weekend.
3. Let’s watch a DVD. I have got lots of them.
4. Has your brother got a bike?
5. They have got a new drummer in their band. She’s great.
6. This computer is too expensive for me. I haven’t got enough money to buy it.
7. Have they got a dog?
8. I haven’t got your phone number. Can you tell me what it is?
d. Make true sentences about you and your family. Use the correct form of have (not) got.
1. I have got a big family.
2. We have got a big house.
3. My best friend has got a brother.
4. I have got a bicycle.
5. I have got a computer.
6. I have got a sister.
5. Write the words from the box in the spaces. Then listen, check and repeat.
1-eye
2-ear
3-face
4-thumb
5-hand
6-hair
7-nose
8-mouth
9-arm
10-finger
11-leg
12-foot

Մաթեմատիկա

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

07.12.2019

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
ա) +7, –4 = -28
+7 x (-4) = -28
-4 x (+7) = -28
գ) –2, +8 = -16
-2 x (+8) = -16
+8 x (-2) = -16
ե) +17, –1 = -17
+17 x (-1) = -17
-1 x (+17) = -17
է) –8, 0 = 0
-8 x 0 = 0
0 x (-8) = 0
բ) –5, –11 = +55
-5 x (-11) = +55
-11 x (-5) = +55
դ) +12, –12 = -144
+12 x (-12) = -144
-12 x (+12) = -144
զ) +1, –24 = -24
+1 x (-24) = -24
-24 x (+1) = -24
ը) 0, +32 = 0
0 x (+32) = 0
+32 x 0 = 0
639. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.
ա) +9, –2, +3 = -54
(-2 x (+3)) x (+9) = -54
դ) +5, –8, –5 = +200
(-5 x (-8)) x (+5) = +200
է) –4, +20, –3 = +240
(-3 x (+20)) x (-4) = +240
բ) –5, +4, +7 = -140
(-5 x (+4)) x (+7) = -140
ե) +2, +15, –6 = -180
(+2 x (+15)) x (-6) = -180
ը) –30, +4, 0 = 0
(-30 x (+4)) x 0 = 0
գ) –6, –10, +8 = +480
(-6 x (-10)) x (+8) = +480
զ) –16, –3, –9 = -432
(-16 x (-3)) x (-9) = -432
թ) +9, 0, –21 = 0
(+9 x 0) x (-21) = 0
640. Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.
ա) –5, –6, –11
-11 x (-5 + (-6)) = -11 x (-5) + (-11) x (-6) = 55 + 66 = 121
գ) +2, –10, +7
-10 x (+2) + (+7) = -10 x (+2) + (-10) x (+7) = -20 + (-70) = -90
ե) +8, 0, –17
0 x (-17 + (+8)) = 0 x (-17) + 0 x (+8) = 0
բ) 0, –8, +12
0 x (-8 + (+12)) = 0 x (-8) + 0 x (+12) = 0
դ) –16, –18, +20
-16 x (-18 + (+20)) = -16 x (-18) + (-16) x (+20) = -608
զ) –6, –1, –19
-1 x (-6 x (-19)) = -1 x (-6) + (-1) x (-19) = 25
641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
ա) (–2) · (+3) · (–7) = +42
1. -7 x (+3) = -21
2. -21 x (-2) = +42
գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2) =
1. -5 x (-2) = +10
2. -4 x (+3) = -12
3. +10 x (-12) = -120
բ) (–1) · (–1) · (–1 ) = -1
-1 x (-1) = +1
+1 x (-1) = -1
դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5) =
1. +7 x (-3) = -21
2. +4 x (-5) = -20
3. -21 x (-20) = +420