English

1. I  (help) my mother in the kitchen.
I helped my mother in the kitchen
2. We (walk) in the park.
We walked in the park.
3. They (wash) their clothes in the bathroom.
They washed their clothes in the bathroom.
4. We (watch) an interesting film.
We watched an interesting film.
5. Students (work) in the garden.
Students worked in the garden.
6. Guna (play) basketball.
Guna played basketball.
7. The girl (skip) very fast. (X2)
The girl skipped very fast.
8. It (rain) a lot.
It rained a lot.
9. Henry  (ski) down the hill.
Henry skied down the hill.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular.

1. It (snow) last winter.
It snowed last winter.
2. We (open) the door.
We opened the door.
3. Children (smile) happily.
Children smiled happily.
4. Martin (listen) to music.
Martin listened to music.
5. She (want) a new dress.
She wanted a new dress.
6. Ervin (count) the documents.
Ervin counted the documents.
7. A lot of people (skate) on the lake.
A lot of people skated on the lake.
8. Nick (rest) last summer.
Nick rested last summer.
9. We (paint) the walls.
We painted the walls.
10. The teacher (plant) a tree.
The teacher planted a tree.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular.

1. We (wait) for you.
We waited for you.
2. Ervin (fix) the bike.
Ervin fixed the bike.
3. The girl (clean) the house.
The girl cleaned the house.
4. We (search) for information.
We searched for information.
5. They (work) in the morning.
They worked in the morning.
6. She (promise) to help.
She promised to help.
7. They (ski) in winter.
They skied in winter.
8. I (look) through the window.
I looked through the window.
9. You (listen) to music.
You listened to music.
10. She (wash) the cups and the plates.
She washed the cups and the plates.

A. Complete the sentences in simple past tense.
1. I my teeth. (brush)
I brushed my teeth.
2. Tom tennis with his friends. (play)
Tom played tennis with his friends.
3. They for their exam. (study)
They studied for their exam.
4. Susan to me quietly. (talk)
Susan talked to me quietly.
5. Thomas me with my homework. (help)
Thomas helped me with my homework.
6. Daniel his car. (wash)
Daniel washed his car.
7. The baby a lot. (cry)
The baby cried a lot.
8. The man so fast. (walk)
The man walked so fast.
9. The mechanic the car. (fix)
The mechanic fixed the car.
10. My mother the flowers. (water)
My mother watered the flowers.
11. The policeman the bus. (stop)
The policeman stopped the bus.
12. Alicia her bag. (carry)
Alicia carried her bag.
13. She the door. (open)
She opened the door.
4. Sonia the train. (miss)
Sonia missed the train.
15. I my teacher. (like)
I liked my teacher.

Մաթեմատիկա

523.
ա) -1/3 + 2/3 = -1+2/3= 1/3
բ) -1/4 + 3/4 = -1+3/4= 2/4
գ) 1/5 + (-3/5) = 1+(-3)/5= -2/5
դ) 3/4 + (-4/7) = 3+(-4)/7= -1/7
ե) 8/13 + (-12/13) = 8+(-12)/13= -4/13
զ) 19/25 + (-24/25) = 19+(-24)/25= -5/25
529.
ա) -1/6 + 1/9 = -3+2/18= -1/18
բ) 3/10 — 2/15 = 9-4/30= 5/30= 1/6
գ) -2/10 — 6/15 = -6-12/30= -18/30= -3/5
դ) 3/8 — 2/9 = 27-16/72= 9/72= 1/8
ե) -5/12 + 4/15 = -25+16/60= -9/60 = -3/20
զ) 2/16 — (-3/39) = 78-(-48)/624= 126/624= 21/104

Մաթեմատիկա

Դասարանական
930. Տրված են -7 3/5 և -3 2/5 թվերը։ Դրանց գումարին ավելացրե՛ք 4 2/7 թվին հակադիր թիվը.
-38/5 + (-17/5) = -38+(-17)/5= -55/5
-55/5 + (-30/7) = -385+(-150)/35= -535/35= -107/7
935. Գտե՛ք (a + b) – c արտահայտության արժեքը, եթե՝
ա) a = -5 1/3 (-16/3), b = 2 3/4 (11/4), c = 3 1/4 (13/4)
(a+b)-c = -16/3 + 11/4 — 13/4 = -70/12
1) -16/3 + 11/4 = -64+33/12 = -31/12
2) -31/12 — 13/4 = -31-39/12= -70/12
բ) a = 3/8, b = -5/8, c = 6 1/2 (13/2)
(a+b)-c 3/8 + (-5/8) — 13/2 = -54/8
1) 3/8 + (-5/8) = 3+(-5)/8 = -2/8
2) -2/8 — 13/2 = -2-52/8 = -54/8
972. Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
-5/4, -11/18, -7/12, -1/3, 1/4, 2/5:
Տնային
971. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) 2 3/4 + (-7/9) + 11/18 + (-5/6) = 63/36
բ) (-1 3/5) — (-1 7/10) + (-4 11/20) — 4 7/15 = -535/60
գ) (11/12 + (- 7/18)) : 17/48 = 76/51
դ) (-5 3/4 + 2 5/8) x (-3 1/2) = 175/16

Русский язык

Один человек спросил у Сократа: — Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? — Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита. — Три сита? — Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда? — Нет, я просто слышал это. — Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито — сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? — Нет, напротив. — Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито— сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? — Нет, в этом нет необходимости. — Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?

Дополнительное работа

Մաթեմատիկա

. Եթե անհայտ թվից հանենք 26, արդյունքը 15 անգամ մեծացնենք, 585 կստացվի: Գտնել այդ  թիվը:
585:15=39
39+26=65
2. Եթե անհայտ թվին 3 ավելացնենք , ստացվածը 11 անգամ մեծացնենք, 517 կստացվի: Գտնել այդ թիվը:
517:11=47
47-3=44
3. Եթե անհայտ թիվը 12 անգամ փոքրացնենք, ստացվածից 10 հանենք, արդյունքը 9 անգամ մեծացնենք , 1098 կստացվի: Այդ թիվը որն է:
1098:9=122
122+10=132
132×12=1584
4. Դաշտի մակերեսը 80 հա է: Առաջին տրակտորը դրա 40‰-ը վարեց երկրորդը՝ մնացածի 60‰ -ը: Դրանցից որը ավելի շատ վարեց և քանի հեկտարով:
80×40%/100%=32 հա
80-32=48
48×60%/100%=28,8 հա
32-28,8=3,2 հա
5. Դպրոցում 360 աղջիկ է սովորում: Քանի աշակերտ կա դպրոցում, եթե տղաները բոլոր աշակերտների 52‰ են:
360×100=36000
36000։48=750 աշակերտ
6. Շունը ապրում է 15 տարի, որը խոզի կյանքի տևողության 3/4 մասն է: Որքան է ապրում խոզը:
5/1։1/4=5/1×4/1=20/1=20 տարի
7. Արմենը  20 էջ կարդաց, որը գրքի 1/3 մասն է: Գիրքը քանի էջ ունի, և քանի էջ է մնացել կարդալու:
20/1։1/3=20/1×3/1=60/1=60
60-20=40 էջ

Русский язык

1.Ответьте на вопросы

 1. Кто из вас хотел бы отправиться в кругосветное путешествие?Я потому что в мире есть много интересных и чудесных мест
 2. Правда. что путешествия открывают человеку красоту земли?Да потому что человек узнаёт культур других стран
 3. А что вам известно о великих путешественниках и мореплавателях?

2.Прочитайте текст

Персидский поэт Саади считал, что человек должен жить не меньше девяноста лет. Первые тридцать лет он должен, по словам поэта, учиться, получать знания, вторые тридцать лет – странствовать по земле, а свои последние тридцать лет – заниматься творчеством, чтобы оставить людям память о себе своими делами. Саади был прав, но я думаю, что тридцать лет для странствий по земле – это очень мало. Мало потому, что странствия открывают нам красоту земли и своеобразие многих её стран далеко не сразу. Нужно жить, хотя бы недолгое время в тех местах, по которым странствуешь. Путешествия дают человеку большие и разнообразные знания. Чем больше знает человек, тем лучше, тем сильнее он видит поэзию там, где её никогда не найдёт человек с малыми знаниями. В странствиях по земле и по морям воспитываются сильные характеры, рождаются понимание разных народов, широкие и благородные взгляды. Русский писатель Максим Горький называл путешествия самой лучшей высшей школой. Это так. Путешествия дают человеку впечатления и знания такие же живые, как морская вода, как шум лесов, как дыхание цветов и голоса птиц. Если вы хотите стать настоящими сыновьями своей страны и всей земли, то не жалейте на путешествия своих сил и своего свободного времени. Потому что каждое путешествие открывает для вас новое, прекрасное и значительное.

3.Где вы бывали или где бы хотели побывать? Расскажите об этом

Я бывал в разных странах и в разных городах В Армении, и я бы очень хотел быть в Токио

4. Прочитайте текст, расскажите, что вы узнали?

5. Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Сколько лет понадобилось Колумбу для организации экспедиции? 16лет

2. Что случилось, когда каравеллы попали в полосу океана, покрытую водорослями? Уставшие и озлобленные матросы решили выбросить Колумба за борт и вернуться домой.

3. Какой остров матросы Колумба увидели первым?Первым островом, который увидели матросы Колумба, был один из Багамских островов.

4. Что увидели испанцы на острове?Они увидели местных жителей

Наконец-то осуществилась мечта Христофора Колумба! Целых шестнадцать лет пришлось ему добиваться организации экспедиции. Три парусных корабля отправились из испанского города Палос на запад. После нескольких недель плавания корабли попали в полосу океана, покрытую водорослями. Здесь каравеллы едва двигались. Уставшие и озлобленные матросы решили выбросить Колумба за борт и вернуться домой. Колумб один стоял против толпы, грозившей ему смертью, но он не сдался. Огромное мужество великого человека, его твёрдость и вера в своё дело одержали верх. Матросы послушались его. А через два дня после этого, утром 12 декабря 1492 года Америка была открыта. Первым островом, который увидели матросы Колумба, был один из Багамских островов. На острове росли высокие пальмы. На ветках сидели разноцветные попугаи. Но больше всего испанцев удивили местные жители. Они не носили одежды, кожа у них была медно-красного цвета, а их головы были украшены перьями. Индейцы сначала со страхом смотрели на белых людей, их корабли и оружие, но вскоре успокоились. Испанцы давали краснокожим жителям острова разноцветные стеклянные бусы, а индейцы дарили им золотые украшения. Продолжив плавание, Колумб открыл ещё два крупных острова: Кубу и Гаити, а также много мелких островов.

5. Чем обменивались испанцы и индейцы?Испанцы давали краснокожим жителям острова разноцветные стеклянные бусы, а индейцы дарили им золотые украшения.

6. Напишите сочинение на тему ” Путешествие моей мечты”

Что может лучше и прекраснее путешествий? Наверняка, что ничего! Ведь путешествие лично для меня – это приобретение нового опыта, знакомство с прекрасными людьми, посещение замечательных мест о которых возможно я, когда-либо читал в книжках! Путешествуя человек, непременно образовывается, изучает новые для себя языки, познает тайны кулинарии того или иного народа!

Բնագիտություն

1. Կարո՞ղ եք պնդել, որ կյանքը պարտական է Արեգակին: Ինչո՞ւ:
Այո, որովհետև նա մեզ տալիս է ջերմություն:
2. Շրջակա միջավայրի բույսերի եւ կենդանիների միջեւ սննդային կապերի ի՞նչ օրինակներ գիտեք: Նկարագրե՛ք:
Նապաստակն ուտում է գազար և այլն:
3. Ունենք հաստատուն մագնիս եւ ճիշտ նույն ձեւի պողպատի չմագնիսացված կտոր: Չօգտագործելով ուրիշ առարկաներ`ինչպե՞ս որոշել, թե դրանցից ո՛րն է մագնիսը:

Մաթեմատիկա

Խնդիր 374
Հաշիվ_150000֏
Յուր. ամիս_3%
2ամիս անց_?֏
Լուծում
1)150000÷100×3=4500֏
2)150000+4500=154500֏(1ամիս)
3)154500÷100×3=4635֏
4)154500+4635=159135֏(2ամիս)
Պատ.՝159135֏ 2ամիս անց


Խնդիր 375
AC հատվածի երկարությունը ABհատվածի 60% է:CB=4սմ
AB_?սմ
Լուծում
CB_ ն AB_ի 40%=4սմ,AC=60%=6սմ
AB=AC+CB=4+6=10սմ
Պատ.՝10սմ

Վարժություն 906
ա)1 3/11×(2 1/4-3 1/16)=-1 3/88
1)2 1/4 -3 1/16=9/4-49/16=-13/16
2)1 3/11 ×(-13/16)=14/11×(-13/16)=(-91/88)=(-1 3/88)

բ)(-2 2/5-3 4/5)×(4 1/6)=(-25 5/6)
1)(-2 2/5-3 4/5)=(-12/5-19/5)=(-31/5)
2)(-31/5)×(4 1/6)=(-31/5)×25/6=(-155/6)=(-25 5/6)

գ)(-2 5/27)×9+3 5/18÷(-3 4/27)=(-20 361/510)
1)(-2 5/27)×9=(-59/3)
2)3 5/18÷(-3 4/27)=59/18÷(-85/27)=59/18×(-27/85)=(-177/170)
3)(-59/3)+(-177/170)=(-10561/510)=(-20 361/510)

դ)6 2/3÷(8 1/2+7 1/4)=80/189
1)8 1/2+7 1/4=17/2+29/4=34/4+29/4=63/4
2)20/3÷63/4=20/3×4/63=80/189

English

 • Are there any foods that you wouldn’t eat as a child that you eat now?
  When I was a child, I didn’t eat pizza and salad, but now I like pizza very much and eat some salad for supper.
 • Are you a good cook?
  No, I am not.
 • Are you a vegetarian?
  No, I am not.
 • At what times do you usually eat your meals?
  • Breakfast-8:30
  • Lunch-12:40
  • Dinner-20:00
 • Can you cook well?
  No, I can’t.
 • Did you drink coffee this morning?
  No, I didn’t.
 • Did you eat lunch today?
  Yes, I did.
 • Do you always eat dinner with your family?
  Yes, I do.
 • Do you always eat vegetables?
  Yes, I do.
 • Do you cook? If yes, what food do you cook the most often?
  No,  I don’t.
 • Do you drink milk every day?
  No, I don’t.
 • Do you drink tea every day?
  No, I don’t.
 • Do you eat beef?
  Yes, I do.
 • Do you eat bread every day?
  Yes, I do.
 • Do you eat breakfast every day?
  Yes, I do.
 • Do you eat fruit every day?
  Yes, I do.
 • Do you eat lunch at school every day?
  Yes, I do.
  • How much does lunch usually cost at school?
   Nearly 500 Armenian drams.
  • Do you bring your lunch to school?
   Sometimes, I do.
 • Do you eat rice every day?
  No, I don’t.
 • Do you ever skip breakfast? If so, how often and why?
  No, I don’t.
 • Do you have a favorite cafe? If so, where is it? Why do you like it?
  I like KFC and every week my elder sister takes me there.
 • Do you have coffee for breakfast?
  No, I don’t.

Բնագիտություն

Դասարանական 1

Հարցեր.
Ստուգե՛ք ձեր գիտելիքները


1. Ինչպե՞ս է առաջանում կայծակը։ Ի՞նչ է որոտը։

Երկու տարանուն լիցքավորված լիցքը մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և լսվում է ճայթյուն:Որոտը շլացուցիչ ձայն է:


2. Ի՞նչ է շանթարգելը, եւ ինչպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայ­ծակի հարվածից։

Շանթարգելը մետաղյա ձող է, որն անցնում է գետնի տակով չվնասելով շինությունները


3. Երկրի մակերեւույթի վրա ո՞ր առարկաներին է կայծակն առավել հաճախ հարվածում։

Միայնակ ծառերին, ժայռերին, դաշտերին, մարդկանց, կենդանիներին


4. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք, եթե հայտնվել եք բաց տարածքում:

Պետք է հեռու մնաք միայնակ ծառերից, ժայռերից, պետք է թագնվել խիտ անտառներում, քարանձավներում և այլն

Բնագիտություն

1. Համացանցից գտե՛ք էլեկտրական հոսանքից անվտանգ օգտվելու առավել ամբողջական կանոնները:
1) Դպրոցում էլեկտրական սխեմաները հավաքելու ժամանակ սկզբից պետք է միացնել բոլոր լարերը, բացի հոսանքի աղբյուրից եկող լարերից, որոնք պետք է միացնել այն ժամանակ, երբ ձեր կազմած շղթան մանրազնին ստուգվել է ուսուցչի կողմից:
2) Տանը և դպրոցում չի կարելի դիպչել բաց, մեկուսիչ շետից զուրկ էլեկտրական հաղորդալարերին:
3) Չի կարելի օգտագոծել ջեռուցման բաց մասերով ինքնաշեն էլեկտրական սարքին:
2. Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը:
Ջուրը
3. Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF-5:
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3-2:

Մայրենի, Ռուսերեն

Пришла как-то к старцу некая семейная пара.

— Отче, — сказала супруга, — я ожидаю ребёнка, а у нас уж и так четверо детей; коли пятый родится — не проживём. Благословите сделать аборт.

— Вижу, живётся вам не просто, — отвечал старец, — что ж, благословляю вас убить своего ребёнка. Только убивайте старшую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: чай, пожила уже на свете, кое-что повидала, а тот кроха и лучика солнечного ещё не видел, несправедливым будет лишать его этой возможности.

В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.

Ինչ-որ կերպ մի ամուսնացած զույգ եկավ ծերուկի մոտ:

«Հա՛յր, - ասաց ամուսինը, - ես երեխա եմ ակնկալում, և մենք արդեն չորս երեխա ունենք»: եթե հինգերորդը ծնվել է, մենք չենք ապրելու: Օրհնություն ունենալով աբորտի:

«Ես տեսնում եմ, որ ձեզ համար հեշտ չէ ապրել», - պատասխանեց երեցը: - Դե, ես օրհնում եմ ձեզ, որ սպանեք ձեր երեխային: Ուղղակի սպանիր ավագ դստերը, նա արդեն տասնհինգ տարեկան է. Նա արդեն ապրում է աշխարհում, նա ինչ-որ բան է տեսել, բայց նա դեռ չի տեսել արևի փշրանքներն ու ճառագայթները, անարդար կլինի նրան զրկել այդ հնարավորությունից:

Սարսափեցնելով ՝ կինը դեմքը ծածկեց ձեռքերով և սթափվեց:

Ֆրանսերեն

1)Nous avons des problemes.
Մենք ունենք խնդիրներ
2)Tu es 25 ans?
Դու 25 տարեկան ես՞
3)Marie-France a les cheveux bruns
Մարիամ-Ֆրանսը ունի շագանակագույն մազեր
4)j’ai 19 ans.
Ես 19 տարեկան եմ
5)Georges at Yves ont trois cousins.
Գևորգը և Իվե ունեն երեք զարմիկներ.
6)On a faim!
Սոված են
7)Vouz avez une voiture.
Դուք ունեք մեկ մեքենա

Ռուսերեն

10-14 февраля

1.Прочитайте текст

Зимой море замёрзло. Рыбаки собрались на лёд ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И куда кругом ни глянь, всё лёд и лёд: это так замёрзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело зал:

— Довольно, пора по домам.

Но все стали просить, чтоб остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул.

Вдруг ночью отец вскочил и закричал:

— Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!

Все вскочили, забегали.

— Почему нас качает? — закричал Володя.

А отец крикнул:

— Беда! Нас оторвало и несёт на льдине в море.

Все рыбаки бегали по льдине и кричали:

— Оторвало, оторвало!

А кто-то крикнул:

— Пропали!

Володя заплакал. Днём ветер стал ещё сильней, волны заплёскивали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо: не глянет ли солнышко. И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолёт и закричал:

— Самолёт! Самолёт!

Все стали кричать и махать шапками. С самолёта упал мешок. В нём была еда и записка: «Держитесь! Помощь идёт!» Через час пришёл пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолёт. Лётчик нашёл рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда идти.

2. Ответьте на вопросы.

1.Куда собрались рыбаки? Рыбаки собрались на лёд ловить рыбу
2. Кого взял с собой рыбак Андрей? с ним его сынишка Володя.
3. Почему радовался Володя?Потому что они ловили много рыб
4.Что случилось ночью? В ночью было сильный ветер

3. Измените предложения по образцу. Добавьте предлоги там, где это необходимо.

 1. ́Игорь л́юбит футб́ол. – ́Игорь увлеќается футболом.
  2. Я вчер́ а встр́етила подр́угу. – Я вчер́ а встреч́алась ________. 3. Шексп́ир сказ́ал, что весь мир – те́атр, а л́юди в нем – актёры. – Шексп́ир назв́ал весь мир театром, а люд́ей в нём актёрами. 4. Муж Т́ани врач. – Т́аня з́амужем врачом. 5. Мы мн́ого лет игр́аем в т́еннис. – Мы мн́ого лет заним́аемся тенисом.

4. Раскройте скобки.

Почт́ и сто лет ид́ут на сц́енах мн́огих (те́атры) театров м́ира пь́есы А.П. Ч́ехова. Почему так попул́ярен Ч́ехов? В чём секр́ет его (усп́ех)_____? Кон́ечно, пр́ежде всеѓ о, в (тал́ант) __________. Но ещё и в (доброт́ а) __________, в (люб́овь) __________ и (уваж́ение) __________ к (л́юди) __________. Он ненав́идел (ложь) __________ и (нас́илие) ___________, в́ерил в (челов́ек) __________, в еѓ о (ум) __________ и (тал́ант) __________. Ч́ехов заќончил медиц́инский факульт́ет Мосќовского университ́ета. Мн́огие ѓоды он раб́отал (врач) __________. Он беспл́атно леч́ил (л́юди) __________, постр́оил на сво́ и д́еньги (больн́ица) __________. Он мечт́ал о здор́овом, ́умном, тал́антливом (челов́ек) __________. И сеѓодня на (сц́ены) __________ (Л́ондон) __________, (Пар́иж) __________, (Рим) __________, (Москв́ а) __________ и (Тель-Ав́ив) ______ жив́ут, страд́ают, над́еются и в́ерят ч́еховские гер́ои.

5.Раскройте скобки и допишите предлоги там, где это необходимо

Дед́ ал и Иќ ар Ещ́ е в др́евности л́юди мечт́али лет́ать, как пт́ицы. (Леѓенда) В легенде, кот́орую созд́али др́евние гр́еки, отраз́илась ́эта мечт́ а. Дед́ал был замеч́ательным (худ́ожник) _____, (сќульптор) __________ и (архит́ектор). Ст́атуи, кот́орые Дед́ал д́елал (мр́амор) __________, каз́ались жив́ыми. Дед́ал жил и раб́отал на ́острове Крит (царь) _________, кот́орого зв́али М́инос. А М́инос не хот́ел, чт́обы еѓ о м́астер раб́отал для друѓих. Д́олго д́умал Дед́ал, как ем́ у беж́ать (́остров)__________, и, након́ец, прид́умал. Он набр́ал п́ерьев, скреп́ил их (н́итки) __________ и (воск)__________, чт́обы изгот́овить из них кр́ылья. Након́ец, Дед́ал ќончил (раб́ота)__________. Он привяз́ал кр́ылья к руќам и подн́ялся (н́ебо)__________. Сын Дед́ала, Иќар, с удивл́ением смотр́ел (от́ец)__________, кот́орый лет́ел в н́ебе, как пт́ица. Дед́ал спуст́ился (земл́ я) __________ и сд́елал втор́ую п́ару кр́ыльев (сын)__________. Он объясн́ил м́альчику, что он́ и теп́ерь м́огут улет́еть с Кр́ита. Но Дед́ал предупред́ил с́ына, что тот д́олжен быть ́очень остор́ожен (вр́емя)__________ полёта: нельзя опусќаться сл́ишком н́изко (м́оре)__________, чт́обы кр́ылья не нам́окли, и нельз́ я подним́аться сл́ишком высоќ о (н́ебо)__________, чт́обы с́олнце не растоп́ило воск. От́ец с с́ыном над́ели кр́ылья и отпр́авились (дор́ога)________. Б́ыстрый полёт забавл́ял Иќара, и он б́ыстро заб́ыл слов́ а (от́ец)________. Иќар подн́ялся высоќ о вверх, воск распл́авился и п́ерья уп́али в м́оре. Так поѓиб Иќар. Когд́ а Дед́ал ув́идел п́ерья (в́олны)________, он ср́азу всё п́онял. И тогд́ а Дед́ал возненав́идел сво́ е исќусство и день, когд́ а он реш́ил сд́елать (кр́ылья)__________. А м́оре, куд́ а уп́ало т́ело Иќара, ст́али назыв́ать Икар́ийским (честь)_____ с́ына вел́икого м́астера.

Բնագիտություն

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

1. Ջերմաստիճանը որոշելուսանդղակներերը.

(ա) Ցելսիուսի (բ) Ֆարենհայտի (գ) Կելվինի դ) Ջոուլի

2. Ջերմային ընդարձակմանժամանակ մարմնի  զանգվածը՝

ա) մեծանում է բ) փոքրանում է (գ) չի փոխվում

3. Նյութի գազային վիճակիցհեղուկ վիճակի անցումը  կոչվում է.

ա) պնդացում (բ) խտացում գ) հալում

4.Էլեկտրաքարշը շարժվում է 90կմ/ժ արագությամբ:Ինչքան ճանապարհ կանցնի   40վ-ում:

Լուծում

60ր-90000մ

90կմ/ժ=1500մ/ր=25մ/վ

t=40վ

v=25մ/վ

s=v×t

S=25մ/վ×40վ=1000մ=1կմ

Պատ.՝1 կմ

Մայրենի

Цитата дня

Цель, и единственная цель, нашей жизни заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями.


Օրվա մեջբերում

Մեր կյանքի նպատակը և միակ նպատակը կրքերն արմատախիլ անելն ու դրանք հակառակ առաքինություններով փոխարինելն է:

Պատմություն

Գրել ևս 5 փաստ, որոնք ըստ ձեզ ավելի են գեղեցկացնու
1.Հայաստանի բնակչության 97 տոկոսը հայեր են, ազգային փոքրամասնությունները կազմում են 3 տոկոս:
2.Հայկական դրամը շրջանառության մեջ է մտել 1993թ.-ի նոյեմբերին:
3.Հայաստանում կա 10 մարզ և Երևանը՝ մարզի կարգավիճակով:
4.Մովսես Խորենացին առաջինը եղավ, որ գրեց հայ ազգի պատմությունը սկզբից մինչև իր ժամանակները:
5.Բելի սպանվելու օրը համարվում է բուն Հայոց թվականության սկիզբը, որը համընկնում է մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականի Նավասարդի 1-ին:

Պատմություն

1.  Աշխարհի ամենահին գինեգործական երկիրը

Համենայն դեպս` այս մասին են պնդում հնագետները. 2011 թվականին նրանք Արենի գյուղի քարանձավում հայտնաբերել են գինու արտադրության ամենահին արտադրամասը:

2. Առաջին ժողովուրդն էր, որն ընդունել է քրիստոնեությունը

Թեպետ քրիստոնեությունը տարածվեց ներկայում գոյություն չունեցող Հայկական թագավորությունում Հիսուսի մահից անմիջապես հետո, սակայն միայն 4-րդ դարում այն ընդունվեց որպես պետական կրոն: Դա ավելի վաղ էր, քան աշխարհի որևէ այլ երկրում:

3. Երկիրն ունի շատ եկեղեցիներ

Հազարամյա վանքերից մինչև քանդվող տաճարներ` Հայաստանը լի է քրիստոնեական հավատքի վայրերով, ուստի պատահական չէ, որ այն անվանում են «եկեղեցների երկիր»: Անհնարին է առանձնացնել երկրի լավագույն տաճարը, սակայն մեր ամենասիրելիներից է 9-րդ դարի Տաթևի վանքը` մի հրաշալի կառույց աննկարագրելի գեղեցիկ բնության մեջ:

4. Շախմատը դպրոցական առարկաների շարքում է

Սա թերևս բացատրում է, թե ինչու են հայերն այդքան ուժեղ այս ոլորտում: Տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Եվրոպայի առաջնությունում (1999), աշխարհի թիմային առաջնությունում (2011), շախմատի օլիմպիադայում (2006, 2008, 2012), իսկ կանանց հավաքականը հաղթել է Եվրոպայի առաջնությունում (2003):

5. Հայոց ցեղասպանության ժամանակ 1,5 միլիոն հայ է մահացել

1915 թվականին օսմանյան կառավարությունը կազմակերպեց 1,5 միլիոն հայերի համակարգված ոչնչացումը, որը հայտնի է որպես Հայոց ցեղասպանություն: Թուրքիան` Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդը, ժխտում է, որ կատարվածը ցեղասպանություն է, սակայն 28 երկրի կառավարություն, ներառյալ Բրիտանիան, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, ճանաչում է կատարվածը որպես ցեղասպանություն:

6. Արտասահմանում բնակվում է ավելի շատ հայ, քան Հայաստանում

1915 թվականի իրադարձությունները ստիպեցին միլիոնավոր հայերի գաղթել արտասահման, որտեղ նրանք հզոր համայնքներ հիմնեցին ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում և Ֆրանսիայում:


7. Երկրի աշխարհահռչակ անունները

Հայաստանը Շերի, Անդրե Աղասիի, Սերժ Թանկյանի, Քարդաշյանների պատմական հայրենիքն է:


8. Հայերը կարծում են գիտեն, թե որտեղ է Նոյի տապանը

Հայաստանում հավատում են, որ Նոյի տապանը Արարատ լեռան գագաթին է:

9. Երկրի ազգային խորհրդանիշը Թուրքիայում է

Ձյունածածկ Արարատ լեռը Հայաստանի ազգային խորհրդանիշն է և շատ հայերի կողմից ընդունվում է որպես սուրբ լեռ: Այն այժմ Թուրքիայի աշխարհագրական տարածքում է:


10. Այն ունի աշխարհի հնագույն մայրաքաղաքներից մեկը

Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը աշխարհի հնագույն բնակեցված քաղաքներից է` ստեղծված Հռոմից 29 տարի առաջ:

Ֆրանսերեն

1.Tu es français. Es tu francais.? Est-ce que tu es francais


2. Vous aimez le sport. aimez vous le sport? est-ce que aimez le sport


3.Elle va à la mer. Va elle `a la mer? est-ce que elle va `a la mer.


4. Il habite à Paris. Habite il `a Paris. Est-ce que il habite `a Paris


5. Nous parlons en an glais. Parlons nous en an glais.?

Est-ce que nous parlons en an glais

6.Je vais en Espagne. Vais je en Espange? est-ce que je vais en Espange

Ֆրանսերեն

 1. Տեղադրել avoir-ը ներկայով, բանավոր թարգմանել

J’ai 10  ans. J’ une grande famille. Tuas un stylo américain. Tu n’u pas de livre français. Albert a un cahier et un stylo. Monique n’ a pas de livre anglais. On a  beaucoup de cassettes. Une jeune fille n’u pas de règle. Nous  avost un dictionnaire. Hubert, -vous avez une montre suisse? Hubert a une bande dessinée française, il n’ a pas de bandes dessinées belges. Les enfants ont des balles. Les élèves ont des stylos, des gommes et des crayons. . Madame, vous a des livres français? Paul, tu  as le cahier de notes? Qui a un crayon bleu? Elles ont des livres? Je n’ai pas d’ordinateur. J’ ai un velo.