Մաթեմատիկա

Տնային
886. AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց միջնակետերի հեռավորությունը 8 1/2 սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը։
8×2+1=17/2
17/2×2/1=34/2
34:2=17
888. Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որը գրքի 2/5 մասն է։ Քանի՞ էջ կա գրքում։
90/1:2/5=90/1×5/2=450/2=225

954. Ներկայացրե՛ք –15 թիվը՝
ա) երկու բացասական թվերի տարբերության տեսքով
-18 — (-3) = -18 + (+3) = -15
բ) մեկ բացասական և մեկ դրական թվերի տարբերության տեսքով
-12 — (+3) = -12 + (-3) = -15
գ) երկու դրական թվերի տարբերության տեսքով
+2 — (+17) = +2 + (-17) = -15
955. Ի՞նչ նշան կունենա արտադրյալը, եթե որպես արտադրիչներ վերցվեն՝
ա) երկու բացասական և երկու դրական թվեր
Դրական
բ) երկու բացասական և մեկ դրական թվեր
Դրական
գ) երկու դրական և մեկ բացասական թվեր
Բացասական
դ) մեկ բացասական և երկու դրական թվեր
Բացասական