English

1. A-vagetobles, B-apples, C-carrots, D-rice, E-mineral wate, F-eggs, G-beans, H-bread, I-tomatoes, J-sugar, K-meat, L-onions, M-orange jucie, N-fruits

2. Vagetables-argula, asparagus, bamboo shoots, beans, beets.

Fruits-apple, apricots, avocado, banana, blackberries.

3.I’d like some in my coffee.2i am going to the shops.Mum needs a meat and an eggs.This is some lovely apple! An onion is a vagetables. Have some fruit.There are a nice bananas is the kitchen. She needs a bread.A cheeses and a tomato to make a sandwich.I am a bit hungry- I think i will eat a orange.

Burger-280

Apple-80

Swimming-200

Running-140

2-3 litres

8.5

Աշխարհագրություն

1.Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:
Ամենագլխավոր նախադրյալը պահանջարկն է, քանի որ քիմիական արդյունաբերությունը լայն կիրառում ունի աշխարհի բոլոր երկրներում:

Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:
Քիմիական նյութերը շատ մեծ կիրառում ունեն տնտեսության մեջ: Քիմիական արդյունաբերությունից մենք ստանում ենք այն նյութերը, որոնք մեծ դեր են կատարում տնտեսության մեջ:

Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:
Սննդի արտադրությունը տեղաբաշխված և տարածված է ամբողջ երկրով մեկ`այսինքն լայն կիրառում ունի բոլոր երկրներում: Տարբերությունը սննդի քանակի և որակի մեջ է, քանի որ տարբեր երկրներում կոնկրետ սննդից հնարավոր է լինի մի փոքր ավելի շատ, կամ ընդհակառակը` մի փոքր ավելի քիչ, քան մյուսներում: Նույնը կարող ենք ասել որակի մասին, քանի որ այն միրգը, որը աճում է արևելքում, շատ դժվարությամբ և նույն ձևի չի աճի արևմուտքում: