Ֆիզիկա

216․

m = 59 գ

V = գ50 սմ3

p = m:V = 59 գ/50 սմ3 = 1,18գ/սմ3 = 0,00118 կգ/մ3

217․

V = 125 սմ3

m = 800 գ

Գունդը հոծ չէ։

218․

m = 461,5 գ

V = 65 սմ3

p = m:V = 7,1գ/սմ3: Այս մետաղը անագն է։

219․

V = 1լ = 1դմ3 = 10սմ3

m = 920 գ

p = 9200գ/սմ3 = 0,009200 կգ/մ3

220․

m1 = 240 գ

V = 75 սմ3

m1-ը և 2-ը = 375 գ

m2 = 375 — 240 = 135 գ

p = 135 ։ 75 = 1,8 գ/սմ3

221․

m = 3,9 կգ = 3900 գ

V = 500սմ3

p = 3900 : 500 = 7,8գ/սմ3։ Այդ մետաղը երկաթն է։

222․

m = 300 գ

V = 15x5x2 սմ չափեր այսինքն հավասար է՝ 15x5x2 = 150 սմ3

p = 300 : 150 = 2գ/սմ3

223․

ա)

800կմ/մ3 + 32 կգ = 832մ3

բ)

Այո կտեղավորվի

224․

V=20դմ³=0,02մ³

n=50

P=400կգ/մ³

225

m=21տ

V=19մ³

P==2600կգ/մ³

m-?

m²=P×V=2600կգ 19=49400կգ=49,4տ

m=m+m2=21տ+49,4 տ=70,4տ

Բ)V=250×120×60մմ=25սմ×12սմ×6սմ

P=1,6գ/սմ³

M=3տn-?

V1=1800սմ³

m1=PV1=1800×1,6=2880գ=2,88կգ

n=m/m1=3000կգ/2,88կգ

226

Անագ-7,3 գ/սմ3

V = 10սմ3

p = 7,3 գ/սմ3

m = 7,3 x 10 = 73 գ

Պղինձ-8,9 գ/սմ3

V = 500սմ3

p = 8,9 գ/սմ3

m = 500 x 8,9 = 4450 գ

Պարաֆին-0,90 գ/սմ3

V = 0,5 սմ3

p = 0,90 գ/սմ3

m = 0,5 x 0,90 = 0,45 գ

227․

200 լիտր-ով ավելացավ

228․

p = 2700 կգ/մ3

V = 1,0×0,8×0,1 = 0,08 մ3

m = 2700 x 0,08 = 216 կգ

231.

երկ-30սմ

լայն-20սմ

բարձ-25սմ

V = 20x30x25= 15000 սմ3

p = 1 գ/սմ3

m = 15000 x 1 = 15000 գ

232․

p = 2500 կգ/մ3

V = 0,045 մ3

m = 2500×0,045=112,5կգ