English

The 12 ( Twelve ) Days of Christmas Story

On the first day of Christmas,
my true love sent to me
A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas,
my true love sent to me
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas,
my true love sent to me
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fourth day of Christmas,
my true love sent to me
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fifth day of Christmas,
my true love sent to me
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the sixth day of Christmas,
my true love sent to me
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the seventh day of Christmas,
my true love sent to me
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the eighth day of Christmas,
my true love sent to me
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the ninth day of Christmas,
my true love sent to me
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the tenth day of Christmas,
my true love sent to me
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the eleventh day of Christmas,
my true love sent to me
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the twelfth day of Christmas,
my true love sent to me
Twelve drummers drumming,
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree!

Հայոց լեզու

Հոլովվի՛ր անկյուն, օր, եղբայր, ծաղիկ, մարտ, երազ բառերը:
Անկյուն
Ուղղական-անկյուն
Սեռական-անկյան
Տրական-անկյունի
Հայցական-անկյան
Բացառական-անկյունից
Գործիական-անկյունով
Ներգոյական-անկյունում

Օր
Ուղղական-օր
Սեռական-օրվա
Տրական-օրվան
Հայցական-օրը
Բացառական-օրվանից
Գործիական-օրով
Ներգոյական-օրում

Եղբայր
Ուղղական-եղբայր
Սեռական-եղբոր
Տրական-եղբորն
Հայցական-եղբորը
Բացառական-եղբորից
Գործիական-եղբորով

Ծաղիկ
Ուղղական-ծաղիկ
Սեռական-ծաղկի
Տրական-ծաղկին
Հայցական-ծաղիկը
Բացառական-ծաղկից
Գործիական-ծաղկով
Ներգոյական-ծաղկում

Երազ
Ուղղական-երազ
Սեռական-երազի
Տրական-երազին
Հայցական-երազը
Բացառական-երազից
Գործիական-երազով
Ներգոյական-երազում

Մարտ
Ուղղական-մարտ
Սեռական-մարտի
Տրական-մարտին
Հայցական-մարտը
Բացառական-մարտից
Գործիական-մարտով
Ներգոյական-մարտում

Աշխարհագրություն

Ազգային տնտեսություն

Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները:
Տնտեսության զարգացման համար կարևոր է տվյալ երկրի աշխարհագրական դիրքը ,արտադրությունը և շուկան:

Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը

արդյունաբերությունն է՝

Սպասարկման ոլորտն է

գյուղատնտեսությունն է՝

Ի՞նչ ազդեցություն ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:
Հասարակության գլխավոր արտադրողական ուժը բնակչությունն է իր սեռատարիքային կազմով։ Նաև այդ ուժով է որոշվում երկրի տնտեսական հզորությունը, նյութական և հոգևորբարիքներ ստեղծելու հնարավորությունը։
Ի՞նչ ազդեցություն ունի երկրի աշխարհագրական դիրքը երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
Աշխարհագրական դիրքը մեծ ազդեցություն ունի գյուղատնտեսության վրա: Օրինակ՝ անասպահություն պետք է լինի արոտավայրեր և լավ կլինիկա։ Շատ կարևոր է ծովային տարածք ունենալը, որովհետև բանջարեղեն և ծառեր աճացնելու համար պետք է ջուր։
Ի՞նչ ազդեցություն ունեն երկրի բնական պայմաններն ու ռեսուրսները երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
Եթե երկիրը ունի ավելի շատ նավք։ Այդ երկիրը զարգացած է։
Ի՞նչ ազդեցություն ունի հարևան երկրների ազդեցությունը երկրի տնտեսության զարգացման վրա. բերել օրինակներ:
Օրինակ՝ եթե Հայաստանից բանջարեղեն են արտահանում դեպի Ռուսաստան-Վրաստանով, եթե Վրաստանը փակի ճանապարհը կնվազի Հայաստանի տնտեսության աճը։

English

It was the night the dear Christ Child came to Bethlehem. In a country far away from Him, an old, old woman named Babouscka sat in her snug little house by her warm fire. The wind was drifting the snow outside and howling down the chimney, but it only made Babouscka’s fire burn more brightly.

«How glad I am that I may stay indoors!» said Babouscka, holding her hands out to the bright blaze. But suddenly she heard a loud rap at her door. She opened it and her candle shone on three old men standing outside in the snow. Their beards were as white as the snow, and so long that they reached the ground. Their eyes shone kindly in the light of Babouscka’s candle, and their arms were full of precious things—boxes of jewels, and sweet-smelling oils, and ointments.

«We have traveled far, Babouscka,» said they, «and we stop to tell you of the Baby Prince born this night in Bethlehem. He comes to rule the world and teach all men to be loving and true. We carry Him gifts. Come with us, Babouscka!»

But Babouscka looked at the driving snow, and then inside at her cozy room and the crackling fire. «It is too late for me to go with you, good sirs,» she said, «the weather is too cold.» She went inside again and shut the door, and the old men journeyed on to Bethlehem without her. But as Babouscka sat by her fire, rocking, she began to think about the little Christ Child, for she loved all babies.

«Tomorrow I will go to find Him,» she said; «tomorrow, when it is light, and I will carry Him some toys.»

So when it was morning Babouscka put on her long cloak, and took her staff, and filled a basket with the pretty things a baby would like—gold balls, and wooden toys, and strings of silver cobwebs—and she set out to find the Christ Child.

But, oh! Babouscka had forgotten to ask the three old men the road to Bethlehem, and they had traveled so far through the night that she could not overtake them. Up and down the roads she hurried, through woods and fields and towns, saying to whomsoever she met: «I go to find the Christ Child. Where does he lie? I bring some pretty toys for His sake.»

But no one could tell her the way to go, and they all said: «Farther on, Babouscka, farther on.» So she traveled on, and on, and on for years and years—but she never found the little Christ Child.

They say that old Babouscka is traveling still, looking for Him. When it comes Christmas eve, and the children are lying fast asleep, Babouscka comes softly through the snowy fields and towns, wrapped in her long cloak and carrying her basket on her arm. With her staff she raps gently at the doors and goes inside and holds her candle close to the little children’s faces.

«Is He here?» she asks. «Is the little Christ Child here?» And then she turns sorrowfully away again, crying: «Farther on, farther on.» But before she leaves she takes a toy from her basket and lays it beside the pillow for a Christmas gift. «For His sake,» she says softly and then hurries on through the years and forever in search of the little Christ Child.New Words
snug-հարմարավետ
shone-փայլեց
cozy-հարմարավետ
sorrowfully-ցավով
farther-ավելի հեռու