Աշխարհագրություն

1.Նշել տարածքով ամենախոշոր 15 երկրները:

2.Նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները:

3.Նշեք 5 սահմանադրական և 5 բացարձակ միապետությունները:

Սև-սահմանադրական

Կարմիր-Բացարձակ միապետություններ

4.Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է, նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է:

Սև-բարենպաստ

Կարմիր-անբարենպաստ

Հայոց լեզու

1․ Ընկեր, սրճարան գոյականները հոլովի´ր:
Ընկեր
Սեռական-ընկերի
Ուղղական-ընկեր
Տրական-ընկերին
Հայցական-ընկերը
Բացառական-ընկերից
Գործիական-ընկերով
Ներգոյական-ընկերում
Սրճարան
Ուղղական-սրճարան
Սեռական-սրճարանի
Տրական-սրճարանին
Հայցական-սրճարանը
Բացառական-սրճարանից
Գործիական-սրճարանով
Ներգոյական-սրճարանում
2. Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:
Ընկնել ո՞ւր:
Ընկնել ձորը, ընկնել գետակի մեջ, ընկնել պատուհանից։
Հանդիպել որտե՞ղ:
Հանդիպել կինոթատրոնում, հանդիպել թանգարանում, հանդիպել սրճարանում
3․ Կազմի´ր բառակապակցություններ՝ հարցական դերանունները փոխարինելով գոյականներով:
Վերադառնալ ո՞ւր, ինչի՞ն:
Տուն, երկիր, միտք, կարծիք:
Միտք, հայելի, ջրեր, ապակի, կարծիք:
Անրադառնալ ինչի՞ն, որտե՞ղ:
Վերադառնալ տուն
Վերադառնալ երկիր
Վերադառնալ մտքին
Վերադառնալ կարծիքին
Անրադառնալ մտքին
Անրադառնալ կարծիքին
Անրադառնալ հայելուն
Անրադառնալ ջրերին
Անրադառնալ ապակուն

Ֆիզիկա

Ծավալ

Նյութի խտությունը հասկանալու համար նախ վերհիշենք զանգվածի և ծավալի միավորները։
Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափը։Զանգվածը սկայլար մեծություն է այսինքն տրվում է թվային մեծության և միավորներով։ՄՀ֊ում հիմնական միավորը կգ։
Մարմնի ծավալը դա մարմնի զբաղեցրած տեղն է։
ՄՀ֊ում որպեսզ ծավալի միավոր ընդունված է այն խորանարդի ծավալը որի կողմը մեկ մետր է։Այն 1մ^3֊է։Այլ միավորներ են 1դմ^3, 1սմ^3, 1մմ^3։Կենցաղում շատ օգտագործվում է 1լ֊ը և 1մլ֊ը
1լ=1դմ^3
1մլ=1սմ^3