Հայոց լեզու

1.Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով` ստացի՛ր նոր բարդ  բառեր:

Հեռախոս, հանրածանոթ, ձյունածածկ, երկրագունդ, կենսակերպ, հնավանդ, մտահոգ, բարենպաստ, ակնթարթ, լուսանցք: 

Հեռախոս-հեռատես

հանրածանոթ-հանրախանութ

ձյունածածկ-ձյունապատ

երկրագունդ-երկրաչափություն

կենսակերպ-կենսաբանություն

հնավանդ-հնազանդ

մտահոգ-մտապահել

բարենպաստ-բարեկեցիկ

ակնթարթ-ակնաբույժ

 լուսանցք-լուսավոր

2.. Բաղադրյալ այնպիսի բառեր կազմի՛ր, որոնց  սկզբում լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում: 

Դեղնակտուց-կտցար, կենսախինդ-խնդություն, կենսագիր-գրականություն, քինախնդիր-խնդրագիրք, ակնդետ-դիտակ

Դեղնակտուց, կենսախինդ, կենսագիր, քինախնդիր, ակնդետ: 

3.Այնպիսի բաղադրյալբառեր կազմի՛ր, որոնցվերջում լինեն տրվածբառերի առաջինբաղադրիչները: Ի՞նչէփոխվում: 

Բուսական, կատվազգի, սուզանավ, սիրառատ, շինություն: 

4.Տրվածբառերովբաղադրյալբառերկազմիր: 

Բուսական-բխոտաբույս, կատվազգի-վագռակատու, սուզանավ-ջրասույզ, սիրառատ-հայրենասեր, շինություն-քարաշեն:

Լվաց, եղել, առ, տուր, կաց: