Հանրահաշիվ

ա) x > 1
բ) x < 0
գ) -1 < 3

ա) Այո
բ) Այո
գ) Ոչ
դ) Ոչ
ե) Այո
զ) Այո

ա) x > -1
բ) x < -5
գ) x < 0,5
դ) x > -3
ե) x > -7
զ) x < 4/3

ա) x > 7 — 4
x > 3
բ․ x < -7 + 11
x < 4
գ․ x > 7 — 7
x > 0
դ․ x < 6 + 6
x < 12
ե․ x > 2 — 4
x > -2
զ․ x < -6 — 3
x < -9