Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1. Դուրս բեր բայերը, որոշիր տեսակը, դեմքը, թիվը, եղանակը, սեռը:

Սկսել էր փչել թարմ, գրեթե ցուրտ քամին: Արևը հաճախ ծածկվում էր վազող ամպերի մութ կտորներով: Առջևս՝ ցածում, փռված էր գյուղը՝ իր կարմիր կղմինդրե տանիքներով, սիրուն ծառաստանների մեջ թաքնված: Հորիզոնում հնձված արտերի հեռանկարը ծածկվել էր մոտակա թաց հողերից ելնող գոլորշիների քողաձև վարագույրով:

1.Սկսել էր փչել-հարադիր բարդություն,3րդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանական եղանակ, ներգործական սեռ:

2.Ծածկվում էր-Օժանդակ բայ, 3րդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանական եղանակ, կրավորական սեռ:

3.Փռված էր-Օժանդակ բայ, 3րդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանական թիվ, կրավորական սեռ:

4.Թաքնված-հարակատար, անդեմ,

5.Հնձված-հարակատար, անդեմ

6.Ծածկվել էր-Օժանդակ բայ, 3րդ դեմք, եզակի, սահմանական թիվ, կրավորական սեռ:

7.Ելնող-ենթակայական, անդեմ

2. Վերհիշել ածականը, նախորդ առաջադրանքի տեքստից դուրս գրել ածականները, գրել տեսակը և աստիճանը:

1.Թարմ-որակական, դրական

2.Ցուրտ-որակական, դրական

3.Հաճախ-որակական, դրական

4.Մութ-որակական, դրական

5.Կարմիր-որակական, դրական

6.Սիրուն-որակական, դրական

7.Թաց-որակական, դրական

8.Քողաձև-որակական, դրական3. Դուրս գրի՛ր անորոշ դերբայները, որոշի՛ր դրանց հոլովը և պաշտոնը:

Նստել անկարելի էր, պետք էր միայն կանգնել : Ասաց, որ մեռնելու ցանկություն չունի, կարիք չկա անհանգստանալու: Նրանց դուրս գնալուց հետո սենյակն ազատվեց:

Պատուհանի մութ ապակիները սկսեցին որոշակի երևալ, խրճիթը սկսեց քիչ-քիչ լուսավորվել:

Հավերը շարժվեցին թառի վրա, բարձրացան ոտների վրա, թափահարեցին թևերը

Նստել, կանգնել, մեռնելու, անհանգստանալու, գնալուց, երևալ, լուսավորվել
4. Հոլովի՛ր հեռանալ և հեռացնել անորոշ դերբայները:

Հեռանալ, հեռանալու, հեռանալուն, հեռանալը, հեռանալուց, հեռանալով, հեռանալու մեջ:

Հեռացնել, հեռացնելու, հեռացնելուն, հեռացնելը, հեռացնելուց, հեռացնելով, հեռացնելու մեջ:5. Կազմի՛ր տրված բայերի ենթակայական դերբայը՝ գնահատել, թպրտալ, թախծել, խաղալ, անհանգստանալ, թռչել:

Գնահատել-գնահատող

Թպրտալ-թպրտացող

Թախծել-թախծող

Խաղալ-խաղացող

Անհանգստանալ-անհանգստացող

Թռչել-թռչողԲառերից երեքը գործածիր նախադասության մեջ:

Անհանգստացող մայրը սպասում էր իր որդուն:

Թպրտացող ձուկը փորձում էր նորից մտնել ջուրը:

Բակում խաղացող երեխաները աղմկում էին:6. Դուրս գրի՛ր ենթակայական դերբայները և որոշի՛ր, թե դրանք որպես նախադասության ինչ անդամ են գործածված:

Իր արհեստին ծուռ նայողը կուշտ չի ուտի:

Տուն ավերողին տուն չի մնա:

Ուրիշի տունը քանդողը իր հացը ցամաք կուտի:

Հեռվից լսվող դափի ձայնը դուրս կգա:

Նայող-ենթակա

Ավերող-խնդիր

Քանդող-ենթակա

Լսվող-հատկացուցիչ