Հայոց լեզու

Սիրանուշը սև, խոշոր աչքերով, սպիտակ մորթով, առատ մազերով մի աղջիկ էր. խոսում էր, ծիծաղում և ուրիշներին ուրախացնում: 
Սիրանուշը-գոյական, եզակի, հատուկ, անձնանիշ, որոշյալ, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Սև-ածական, որակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Խոշոր-ածական, որակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Աչքերով-գոյական, հոգնակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, գործիական հոլով։
Սպիտակ-ածական, որակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Մորթով-գոյական, եզակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, գորշիական հոլով։
Առատ-ածական, քանակական, դրական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
մազերով-գոյական, հոգնակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, գործիական հոլով։
Աղջիկ-գոյական, եզակի, հասարակ, անձնանիշ, անորոշ, ա արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Էր-օժանդակ բայ, սահմանական եղանակ, եզակի, 3 դեմք, վաղակատար անցյալ, չեզոք։
Խոսում-բայ, դիմավոր, անորոշ
Էր-օժանդակ բայ, սահմանական եղանակ, եզակի, 3 դեմք, վաղակատար անցյալ, չեզոք։
Ծիծաղում-բայ, անդեմ, անորոշ
և-շախկապ
Ուրիշներին-գոյական, եզակի, հասարակ, անձնանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում, տրական հոլով։
Ուրախացնում-բայ, անդեմ, անորոշ

Բնակատեղի որոնող այդ տասնմեկ սասունցիները որոշեցին ապրել Արագածի վրա:
Բնակատեղի-գոյական, եզակի, հասարակ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում
Որոնող-բայ, անդեմ, անորոշ
Տասնմեկ-թվական
Սասունցիները-գոյական, հոգնակի, հասարակ, անձնանիշ, որոշյալ, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլով։
Որոշեցին-բայ, անդեմ, որոշյալ
Ապրել-բայ, անդեմ, անորոշ
Արագածի-գոյական, եզակի, հատուկ, իրանիշ, անորոշ, ի արտաքին հոլովում