Հայոց լեզու

 1. Ի՞նչ ընդհանրությամբ են խմբավորվել տրված բայերը:

Ա. Կիրառել, խմել, հնարել, բացատրել, գրավել, հասնել, լցնել, թռչել, սառչել:
խոնարհում։

Բ. Գնալ, գգալ, խոյանալ, ընթանալ, վախենալ, կամենալ, տզզալ, շրխկալ:
խոնարհում։

2. Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:

Օրինակ`

տես — տեսնել, բարձր — բարձրանալ:

Ա. Ընկեր, թանձր, խոր:
ընկերանալ, թանձրանալ, խորհանալ

Բ. Վախ, կամ, մոտ:
վախենալ, կամենալ, մոտենալ

Գ. Հաս, անց, հագ:
հասնել, անցնել, հագնել

Դ-. Թիռ, սառ, կիպ:
թռնել, սառել, կպնել

3. Տրված բայերը պատճառական դարձնող ածանցները թվի՛ր:
Մեծացնել, հեռացնել, գգացնել, վախեցնել, հիշեցնել, թռցնել, տեսցնել:

4. Տրված բայնրի անցյալ ժամանակը կազմի՛ր և պարզի՛ր, թե ինչպե՛ս է փոխվում ընդգծված բայածանցներից յուրաքանչյուրը:
հագենալ — հագեցել է – են-ը դառնում է եց:
Հեռանալ, մոտենալ, դալկանալ, ամրանալ, գտնել, տեսնել, թռն ել, փախչել, հասցնել, մեծացնել:
Հեռացել է — ան-ը դառնում է ցե
Մոտեցել է — ան-ը դառնում է ցե
Դալկացել է — ան-ը դառնում է ցե
Ամրացել է — ան-ը դառնում է ցե
Գտել է — ն-ն զեղջվել է
Տեսել է — ն-ն զեղջվել է
Թռել է — ն-ն զեղջվել է
Փախել է — չ-ն զեղջվել է
Հասցրել է — ն-ն դարձել է ր
Մեծացրել է — ն-ն դարձել է ր

5. Տրված բայերի անցյալ ժամանակը կազմելու միջոցով պարզի՛ր, թե ընդգծվածները ո՛ր բառերի մեջ են արմատի մասեր և որտեղ` բայ կազմող ածանցներ (կարող են փոփոխվել կամ դուրս գալ):

կպչել- կպել է, հաչել — հաչել է  (կպչել բառի մեջ չ-ն ածանց է):
Հանել, վանել, բարձրանալ, մանկանալ, հենել, վախենալ) մեռնել, բռնել, թռչել, խաչել, հառաչել:
Հանել է, վանել է, բարձրացել է, մանկացել է, հենվել է, վախեցել է, մեռել է, բռնել է, թռչել է, խաչել է, հառաչել է։

Երկրաչափություն

307-312

307.
P=32սմ
A=32:4=8սմ
8*8=64
64:45=1,4սմ
308.
<AMB=30o, BM=20o
AM=30-20=10o
AB=10o
10*10=100o
309.
BK=5սմ
KC=7սմ
BA=5սմ
5+7=12
310.
(a+2a)*2=42
6a=42
a=7
AB=CD=7
AD=BC=14
7*14=98սմ
311.
S1=5,5*6=33մ2
S2=30*5=150սմ2=0,015մ2
S=33:0,015=2200 հատ
312.
S1=3*2,7=8,1մ2
15սմ=0,15մ
S2=0,15*0,15=0,0225մ2
S=8,1:0,0225=360 հատ

Աշխարհագրություն

Քարտեզի վրա նշել Չինաստանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Բնութագրեք Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը:

Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը ունի և լավ և վատ կողմեր։ Լավ կողմը այն է, որի ունի ջրային ավազաններ, որոնցով կարողանում է տնտեսական մեծ կապեր հաստատել այլ երկրների հետ։ Լավ կողմ է նաև, որ չունի ոչ մի թշնամի իր տարածաշրջանում։ Վատ կողը այն է, որ շատ հեռու է գտնվում Եվրոպայից և նույնիսկ Ռուսաստանի շատ քաղաքներից։Ի՞նչ դեր ունի Չինաստանը հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում

Չինաստանը մեծ դեր ունի ամբողջ աշխարհի համար։ Չինաստանում է առաջին անգամ ստեղծվել թուղթը, բաժակները, հագուստը և այլ, որոնք դարձել են մեր առօրյայի անբաժանելի մասը։ Նաև Չինաստանի բնակչությունն է մեծ ազդեցություն թողնում աշխարհի տնտեսական զարգացման վրա։ Չինաստանի բնակչությունը այնքան շատ է, որ Չինաստանը հազիվ բավականացնում է իր ռեսուրսները իր երկրներին և շատ քիչ բաներ է արտահանում։ Դա լավ է նաև այլ երկրների համար, որովհետև եթե Չինաստանը չկարողանա բավականացնել իր պաշարները, կգնի այլ երկրներից։ Արտահանում է մեծ քանակով ածուխՈրո՞նք են Չինաստանի զարգացման նախադրյալները:

Չինաստանի զարգացման նախադրյալներն են, աշխատուժի մեծ քանակը, ջրային ավազանները, ՋրԷԿ-ները, ռեսուրսները և կլիման։Որո՞նք են Չինաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

Չինաստանի արդյունաբերությունը և սպասարկման ոլորտը զարգացած են համարյա հավաս չափով։ Չինաստանում զարգացած է մեքենաշինությունը, բուսաբուծությունը, մետաղաձուլությունը, այգեգործությունը, անասնապահությունը, ձկնորսությունը, նավթի, ածխի և վոլֆրամի հանույթը։