Հայոց լեզու

 1. Ի՞նչ ընդհանրությամբ են խմբավորվել տրված բայերը:

Ա. Կիրառել, խմել, հնարել, բացատրել, գրավել, հասնել, լցնել, թռչել, սառչել:
խոնարհում։

Բ. Գնալ, գգալ, խոյանալ, ընթանալ, վախենալ, կամենալ, տզզալ, շրխկալ:
խոնարհում։

2. Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:

Օրինակ`

տես — տեսնել, բարձր — բարձրանալ:

Ա. Ընկեր, թանձր, խոր:
ընկերանալ, թանձրանալ, խորհանալ

Բ. Վախ, կամ, մոտ:
վախենալ, կամենալ, մոտենալ

Գ. Հաս, անց, հագ:
հասնել, անցնել, հագնել

Դ-. Թիռ, սառ, կիպ:
թռնել, սառել, կպնել

3. Տրված բայերը պատճառական դարձնող ածանցները թվի՛ր:
Մեծացնել, հեռացնել, գգացնել, վախեցնել, հիշեցնել, թռցնել, տեսցնել:

4. Տրված բայնրի անցյալ ժամանակը կազմի՛ր և պարզի՛ր, թե ինչպե՛ս է փոխվում ընդգծված բայածանցներից յուրաքանչյուրը:
հագենալ — հագեցել է – են-ը դառնում է եց:
Հեռանալ, մոտենալ, դալկանալ, ամրանալ, գտնել, տեսնել, թռն ել, փախչել, հասցնել, մեծացնել:
Հեռացել է — ան-ը դառնում է ցե
Մոտեցել է — ան-ը դառնում է ցե
Դալկացել է — ան-ը դառնում է ցե
Ամրացել է — ան-ը դառնում է ցե
Գտել է — ն-ն զեղջվել է
Տեսել է — ն-ն զեղջվել է
Թռել է — ն-ն զեղջվել է
Փախել է — չ-ն զեղջվել է
Հասցրել է — ն-ն դարձել է ր
Մեծացրել է — ն-ն դարձել է ր

5. Տրված բայերի անցյալ ժամանակը կազմելու միջոցով պարզի՛ր, թե ընդգծվածները ո՛ր բառերի մեջ են արմատի մասեր և որտեղ` բայ կազմող ածանցներ (կարող են փոփոխվել կամ դուրս գալ):

կպչել- կպել է, հաչել — հաչել է  (կպչել բառի մեջ չ-ն ածանց է):
Հանել, վանել, բարձրանալ, մանկանալ, հենել, վախենալ) մեռնել, բռնել, թռչել, խաչել, հառաչել:
Հանել է, վանել է, բարձրացել է, մանկացել է, հենվել է, վախեցել է, մեռել է, բռնել է, թռչել է, խաչել է, հառաչել է։