Հայոց լեզու

Դիտել Չարենցի մասին պատմող ֆիլմը:

Ըստ ֆիլմի ներկայացնել 5 հետաքրքիր փաստ Չարենցի մասին:

1.Չարենցը ծնվել է 1897 թվականին Կարսում։ Գիտելիքների պակասը նա լրացրել է կյանքի համալսարաններում և ընթերցանությամբ։
2.1932 թվականին լրանում է Չարենցի գրական գործունեության 20 տարին։ Նա ունեցել է սեր բանաստեղծուհի Լեյլիի հետ, որը նրանից մեծ էր տասներեք տարով: Նա ունեցել շատ հարբերություներ, բայց նա ամուսնացավ Արփենիկ Տեր-Աստվածարյանին, ով ծնվել էր 1888 թվականին Նախիջևանում։ 3.Չարենցը նաև նկարահանվել է ֆիլմերում: Մահվան տեսիլ գեղարվեստական դրաման նկարահանվել է 2012 թվականին, որտեղ պատմում էին Եղիշե Չարենցի մասին:
4.Ըստ մեկ ուրիշ աղբյուրի՝ հնչյունային և տեղաշարժային փոփոխությունների է ենթարկել ռուս գրող Պուշկինի ՙՙԱնչար՚՚ ստեղծագործությունը, արդյունքում ստացվել է Չարենց:
5.Չարենցի պատանեկան տարիների մտերիմերը Չարենց անվանումը բացատրում են, նրանով, որ նա փոքր ժամանակ շատ աշխույժ և չար երեխա է եղել: Տանը նրան այնքան են չար անվանել, որ անունը Չարենց էլ մնացել է

Աշխարհագիտություն

1.Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Դա անասնապահությունն է և բուսաբուծությունն:

2.Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:

Գյուղատնտեսական արտադրությունն արդյունաբերական արտադրությունից տարբերվում

է նաև իր տարեկան ռիթմով, ավելի կոնկրետ` արտադրության սեզոնային բնույթով:Արդյունաբերական արտադրությունը (բացառությամբ շաքարի, մրգաբանջարային պահա-ծոների արտադրության) շուրջտարյա է։

3.Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ չյուղերի հետ, բերել օրինակներ:

Գյուղատնտեսությունից ստանում են մթերքներ,որոնց միջողով աշխատում է արդյունաբերությունը։

4․Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ:

Գյուղատնտեսական արտադրությանկազմակերպման հին ուղղությունը էքստենսիվն է, երբ հողագործության արտադրանքիծավալն աճում է ցանքատարածքների ավելացման` ընդարձակման, իսկ անասնապահությանարտադրանքի ծավալը` կենդանիների գլխաքանակի ավելացման շնորհիվ:

Որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության արտադրանքիավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է ծառայել գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը: Գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվողհողի միավոր տարածքից` մեկ հեկտարից ստացվող բերքի` բերքատվության, ինչպես նաևգյուղատնտեսական մեկ գլուխ կենդանուց ստացվող մթերքի` մթերատվության ավելացում:

Օրինակ՝Ռուսաստանից ներկրում է ցորենի, իսկ Նիդերլանդներից` կարտոֆիլի ընտրանի սերմեր,Շվեյցարիայից ներկրում է հատուկ ցեղի կովեր։