Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Խնդիրներ

  1. Վանդակում փասիաններ և ճագարներ կան։ Նրանք բոլորը միասին ունեն 35 գլուխ և 94 ոտք։ Վանդակում քանի՞ փասիան կա:Լուծում 23 փասիան
  2. 12×4+23×2=94(ոտք)
  3. 12+23=35(փասիան և ճագար )

<<Կիու-Չանգ>> (Թվաբանության ինը բաժինները) գրքից, Չինաստան, Ք․ա․ 17-րդ դար

Հայոց լեզու

1. Գրի՛ր թե առաջադրված ո՞ր պահանջին է համապատասխանում տրված բառերից 
յուրաքանչյուրը:
Որակ, ոզնի, երանգ, եղևնի, տերև, ճանապարհ, կաթսա, արոտ:
ա) Սկսվեն և ավարտվեն ձայնեղ բաղաձայնով:
բ)  Սկսվեն ձայնեղ բաղաձայնով և ավարտվեն խուլով:
որակ — վօրակ
գ) Սկսվեն և ավարտվեն խուլ բաղաձայնով:
ճանապարհ — ճանապար
դ) Սկսվեն խուլ բաղաձայնով և ավարտվեն ձայնեղով:
տերև — տերեվ
2.Տրված բառերը վանկատի’ր և բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձի՛ր:
Գրավչություն — գ-րավ-չութ-յուն, գ-րավչություն, գրավ-չություն, գրավչութ-յուն։
ժողովրդական — ժո-ղո-վր-դա-կան, ժողով-րդական, ժողովր-դական
ճերմակաթև — ճեր-մա-կա-թև, ճեր-մակաթև, ճերմակաթ-և
թևատարած — թև-ա-տա-րած,
ուղևորություն — ուղ-և-որ-ութ-յուն, ուղևորութ-յուն
ավյուն — ավ-յուն, ավ-յուն
3.  Տրված բառերը վանկատի՛ր:
Անիրական — ան-իր-ակ-ան
անապահով — ան-ապ-ահ-ով
չորքոտանի — չորք-ոտ-ան-ի
հեռագրել — հեռ-ա-գրել
հետապնդում — հետ-ա-պն-դում
տձևություն — տ-ձև-ութ-յուն
հարավարևմտյան- հա-րավ-ար-և-մտ-յան
4.  Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչպե՞ս է կատարվել տրված բառերի տողադարձը:
Ան- օգուտ, ան- արվեստ, երկ-ոտանի, հյուսիս- արևելյան, նախ-օրոք, մանր-ատամ, բևեռ-աղվես:
գծից հետո բոլոր տողադարձներում ձայնավոր է։