Հանրահաշիվ

Վարժություն 57
ա)10a=10
բ)15,a²b=15
գ)127b³c⁴=127
դ)a=1
ե)ce=1
զ)(-8)e⁴k⁷=(-8)
է)(-16)k²p=(-16)
ը)20p²x⁵
թ)-x³y²=1
ժ)½ac=½

Վարժություն 59
ա)(-2)b3=(-6)b
բ)4a8=32a
գ)(-2)bb²4=(-8)b³
դ)3a²a³8=24a⁵
ե)px²(-1)p³x⁶=(-1)p⁴x⁸
զ)16x⁴y³3x²y=48x⁶y⁴
է)(-3)b³c²b⁴(-4)=12b⁷c²
ը)3e²k³(-4)ek²=(-12)e³k⁵