Check Up

Translate in to english

Սովորաբար մենք անցկացնում ենք մեր արցակուրտները քաղաքից դուրս, բայց անցյալ տարի մեր արցակուրտները մենք անցկացրինք ծովափին:

We usually spend our holidays in the coutry, but last year we spent our holidays on the beach.

Մեզ մոտ հիմա անգլերեն դաս է, և մենք խոսում ենք անգլերեն մեր ուսուցչի հետ:Մենք սովորելու ենք ֆրանսերեն հաջորդ տարի:

We have an English class now and we speak English with our teacher. We will learn French next year.

Ես միշտ նախաճաշում եմ վաղ առավոտյան:Իմ եղբայրը արթնանում է ուշ և նա նախաճաշում է ժամը 10-ին:

I always have breakfast early in the morning. My brother wakes up late, he has breakfast at 10 o’clock.

Մենք գնալու ենք սահադաշտ դասերից հետո:Այնտեղ մենք չմշկելու ենք և խաղալու ենք տարբեր խաղեր:

We will go to the rink after the lessons. We will not skate there, we will play different games.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s