Check Up

Translate in to english

Սովորաբար մենք անցկացնում ենք մեր արցակուրտները քաղաքից դուրս, բայց անցյալ տարի մեր արցակուրտները մենք անցկացրինք ծովափին:

We usually spend our holidays in the coutry, but last year we spent our holidays on the beach.

Մեզ մոտ հիմա անգլերեն դաս է, և մենք խոսում ենք անգլերեն մեր ուսուցչի հետ:Մենք սովորելու ենք ֆրանսերեն հաջորդ տարի:

We have an English class now and we speak English with our teacher. We will learn French next year.

Ես միշտ նախաճաշում եմ վաղ առավոտյան:Իմ եղբայրը արթնանում է ուշ և նա նախաճաշում է ժամը 10-ին:

I always have breakfast early in the morning. My brother wakes up late, he has breakfast at 10 o’clock.

Մենք գնալու ենք սահադաշտ դասերից հետո:Այնտեղ մենք չմշկելու ենք և խաղալու ենք տարբեր խաղեր:

We will go to the rink after the lessons. We will not skate there, we will play different games.