Գազի ճնշում լաբորատոր աշխատանքներ

Նպատակաը՝ փորձերի միջոցով համոզվել թե գազում ճնշում կա թե ոչ։Եվ համոզվել թե գազում ճնշումը ինչպես է փոփոխվում գազը բնութագրող մեծություններից։

Փորձ Ī. նպատակը.

Փորձով համոզվենք գազում ճնշում կա թե ոչ և եթե կա ինչով է պայմանավորված։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր։

Օդահան պոմպ զանգով, բարակ թաղանթով փուչիկ, թել։

Փորձի ընթացքը

Փուչիկի բերանը կապել թելով և այն դնում եմ օդահան պոմպի տակ և սկսեցի զանգի տակից օդը դուրս հանեցի։

Ֆիզիկա

Նպատակաը՝ փորձերի միջոցով համոզվել թե գազում ճնշում կա թե ոչ։Եվ համոզվել թե գազում ճնշումը ինչպես է փոփոխվում գազը բնութագրող մեծություններից։

Փորձ Ī. նպատակը.

Փորձով համոզվենք գազում ճնշում կա թե ոչ և եթե կա ինչով է պայմանավորված։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր։

Օդահան պոմպ զանգով, բարակ թաղանթով փուչիկ, թել։

Փորձի ընթացքը

Փուչիկի բերանը կապել թելով և այն դնում եմ օդահան պոմպի տակ և սկսեցի զանգի տակից օդը դուրս հանեցի։

Կատարելով փորձը ես հասկացա որ գազը ունի ճնշում, քանի որ կապված փուչիկները լցվեցին օդով որոնք գտնվում էին պոմպի մեջ։Որտեղ օգտագործվում էր միայն գազի ճնշման ուժը։Եվ չէր կարող ազդել այլ ուժ։

Ֆիզիկա

Ճնշումը բնութագրում է 2 հփվող մարմինների փոխազդեցությունը և հավասար է հփման մակերևույթի ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը հփվող մակերևույթի մակերեսին:

Ճնշումը նշանակում ենք (p) տառով

Ճնշման ուժը նշանակում ենք (F) տառով

Մակերևույթի մակերեսը (S) տառով

р=F/S

F=p×S

S=F/p

P նշանակել ենք մարմնի կշիռը

Որպես ճնշման միավոր ընդունված է 1Պա

1Պա=1Ն/մ²

Ֆիզիկա

Վ. Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ 46
Խնդիր 358.
F=37,5=37500ն P=F/S=37500ն/0,00075մ2=50000000ն/մ2=50000000Պա=5000կՊա=50ՄՊա
S=0,00075մ2
P-?

Խնդիր 359.
g=9,8ն/կգ=10ն/կգ
m=3,9կգ
S=1300սմ2 1մ2=1մx1մ=100սմx100սմ=10000սմ2
V=3,9կգ 1մ2=0,0001մ2
p-? S=1300սմ2=1300×0,0001մ2=0,13մ2
F=mg=3,9կգx10ն/կգ=39ն
p=F/S=39ն/0,13մ2=300ն/մ2=300Պա

Խնդիր 360.
g=48ն/կգ=50ն/կգ
m=
S=320սմ2 1մ2=1մx1մ=100սմx100սմ=10000սմ2
F=48կգ 1մ2=0,0001մ2
p=? S=320սմ2=320×0,0001մ2=0,032մ2

Ճնշում, ճնշման միավորներ

Խնդիրների լուծում Գ.Մխիթարյանի խնդրագրքից էջ 51 տարբերակ 1

I)Մարմնի վրա ազդող ուժի արդյունքը, կախված է ազդող ուժի մոդուլից և մակերեևույթի մակերեսից, որի վրա ուղղահայաց ազդում է ուժը: Պատասխան 1

II)Ճնշում անվանում են այն մեծությունը, որը հավասար է մակերեևույթի ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին: Պատասխան 2

III)Մեքենաների անվագպատրաստում են լայն ամրագոտիներով, որպեսզի ճնշումը փոքրացնեն, քանի որ որքան մեծ է հենման մակերեսը, այնքան փոքր է ճնշումը Պատասխան 2

IV) 4ում կառաջացնի մեծ ճնշում առաջինի դեպքում Պատասխան 1

V)P=54կգ ն.=54000ն.

p=40000Պա.

S=?

S=P/p=1.35մ²

Պատասխան 2

Ֆիզիկա

Ճնշման ուժ և ճնշում.

Ֆիզիկա 7 էջ. 102֊105

Կատարել էջ. 104֊ի հարցերը և առաջադրանքները։

Էջ 105֊ի թեմայով պատրաստել նյութ։

Բերել հետաքրքիր փաստեր ֆիզիկոս Բլեզ Պասկալի մասին։

Կրկնել բոլոր ուժերը, բանաձևերը։

1. Պատասխան՝ Ճնշման ուժը։

2. Պատասխան՝ Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին, կոչվում է ճնշում: Եթե ճնշումը նշանակենք p, մակերևույթի մակերեսը` S, իսկ ճնշման ուժը` F, ապա սահմանման համաձայն.
P=F/S

3.Ճնշումը այն առաձգական ուժն է, որը առաջանում է հպվող մարմինների իրար վրա փոխազդելու ժամանակ:

4.հեկտոպասկալ (հՊա), կիլոպասկալ (կՊա) և մեգապասկալ (ՄՊա).

Ինչու ծառերը չեն կարող հասնել երկնքին

Չափազանց բարձր ծառը չի դիմանա սեփական ծանրությանը։
Կատարենք այսպիսի հաշվարկ։ Նախ հաշվինք, թե որքան է այն ճնշումը, որը գործադրում է, օրինակ, 50 մ բարձրությամբ ծառն իր բնի հիմքի վրա։ Այդ ճնշումը կարելի է հաշվել p=F/S բանաձևով, որտեղ S-ը ծառի բնի լայնական հատույթի մակերեսն է բնի հմքի մոտ, իսկ F-ը՝ որ ծառի կշիռը․ F=mg (m-ը ծառի զանգված ն է, g-ն՝ միավոր զանգվածով մարմնի վրա ազդող ուժը․ g≈10Ն/կգ)։ Հետևաբար՝ ճնշումը կարելի է ներակայացնել p=mg/S բանաձևով։ Մյուս կողմից՝ մարմնի նյութի խտության ρ=m/V բանաձևից ունենք՝ m=ρV, որտեղ V-ն ծառի ծավալն է։ Ենթադրենք՝ ծառի բունը գլանաձև է և, բացի այդ, ծառի ամբողջ ծավալը կենտրոնացաված է նրա բնում։ Այդ դեպքում V=Sh, որտեղ h-ն ծառի բարձրությունն է։ Ուրեմն՝ m=ρSh և որոնելի ճնշումը հաշվարկելու համար կստանանք հետևյալ բանաձը՝ p=ρhg:
Եթե ծառի միջին խտության համար վերցնենք 600կգ/մ³ արժեքը, կստանանք , որ p=300000 Պա=0,3 ՄՊա։ Այդպիսի ճնշում ստեղծում է 30տ զանգվածով առարկան գետնի վրա, երբ հենման մակերեսը 1մ² է։ 100 մ բարձրությամբ էվկալիպտի գործադրած ճնշումը կլինի, 0,6 ՄՊա։ Նշանակում է՝ դրանից ավելի մեծ ճնշման դեպքում ծառը կոտրվում է։ «Երկնքին», այլ կերպ ասած՝ ամպերին հասնելու համար ծառը պետք է ունենա մի քանի կիլոմետր բարձրություն։ Հետևաբար՝ եթե ծառի բարձրությունը մեծանա, օրինակ, 10 անգամ (դառնա 1 կմ), ապա, նույնպես կմեծանա 10 անգամ՝ դառնալով զգալիորեն ավելի մեծ, քան առավելագույն ճնշումն է։ Հենց այդ պատճառով է, որ ծառերը չունեն նույնիսկ մի քանի հարյուր մետր բարձրություն։

Բլեզ Պասկալ

Ծնվել է Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Օվերն գավառի Կլերմոն քաղաքում 1623 թ. հունիսի 19-ին։ Հայրը՝ Էտյեն Պասկալը եղել է հարկային տեսչության նախագահ և նույնպես հետաքրքվում էր մաթեմատիկայով և գիտություններով։ Ունեցել է երկու քույր՝ Ժակլին և Ժիլբերտա անուններով։ Մայրը Օվերնի սենեշալի դուստրն էր և մահացել է, երբ Բլեզը երեք տարեկան էր։
1631 թ. Պասկալների ընտանիքը տեղափոխվում է Փարիզ, իսկ 1640 թ. հունվարին այնտեղից՝ Ռուան։
Ռուանում Պասկալի առանց այդ էլ վատ առողջությունը գնալով ավելի է վատանում։ Չնայած դրան, նա շարունակում է աշխատել։ Այստեղ նա իր հոր հաշվապահական աշխատանքներին օգնելու ժամանակ ստեղծում է գումարումներ կատարող սարք։
1658 թվականից սկսած Պասկալի առողջությունը կտրուկ վատանում է։ Մեր օրերի տվյալներով, իր ամբողջ կյանքի ընթացքում Պասկալն ունեցել է մի շարք հիվանդություններ՝ ուղեղի քաղցկեղ, աղիքային տուբերկուլյոզ, ռևմատիզմ ։

Բլեզ Պասկալը մահացել է 1662 թ. օգոստոսի 19-ին։