Հանրահաշիվ

ա) x > 1
բ) x < 0
գ) -1 < 3

ա) Այո
բ) Այո
գ) Ոչ
դ) Ոչ
ե) Այո
զ) Այո

ա) x > -1
բ) x < -5
գ) x < 0,5
դ) x > -3
ե) x > -7
զ) x < 4/3

ա) x > 7 — 4
x > 3
բ․ x < -7 + 11
x < 4
գ․ x > 7 — 7
x > 0
դ․ x < 6 + 6
x < 12
ե․ x > 2 — 4
x > -2
զ․ x < -6 — 3
x < -9

Հանրահաշիվ

1․Տրված է y=2−t ֆունկցիան: t-ի ո՞ր արժեքի դեպքում է ֆունկցիայի արժեքը հավասար՝ −5 ։ t=-2,5

2․Օգտագործելով բանաձևը՝ լրացրու աղյուսակը: y=1.7+x 

x     -3,    1.4,   -5.4,   5.4,  10.4

y     -5.1,   2.38,   -9.18,   9.18,   17,68

3․y=3x−6 գծային ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է Oy առանցքը հետևյալ կետում ։

4․Որոշիր և պատուհաններում տեղադրիր y=−3x+4 գծային ֆունկցիայի k և b գործակիցները: Պատասխան՝ k=3 ,b=4

5․Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկն է ներկայացված այս նկարում: 

gr1.png

 Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.

 • y=2x−3
 • y=−23x+3
 • y=1,5x−3
 • y=−3x+2

Հանրհաշիվ

402.
80կմ/ժ — 3ժ
60կմ/ժ — xժ
80/60 = x/3
60x=240
x=240/60
x=4կմ/ժ
403.
ա․
5ն — 8 օրում
10ն — x օրում
5/10 = x/8
10x=40
x=40/10
x=4 օրում
բ․
5ն — 8 օրում
1ն — x օրում
5/1 = x/8
x=40
404․
8մ մահուդ — 63մ չիթ
14մ մահուդ — xմ չիթ
8/14 = 63/x
8x=882
x=882/8
x=63×14/8=63×7/4
x=110.25
405.
8ժ — 6հ
3ժ — xհ
8/3 = x/6
3x = 48
x=48/3=16հ
406.
8ա մահուդ — 30 ռուբլի
15ա մահուդ — x ռուբլի
8/15 = 30/x
8x=450
x=450/8=56,25
407․
80կմ/ժ — 720կմ
60կմ/ժ — xկմ
80/60 = x/720
60x=57600
x=57600/60=960կմ
408.
ա․
60կմ/ժ — 8ժ
80կմ/ժ — xժ
60/80 = x/8
80x=480
x=480/80=6ժ
բ․
4հ — 10օր
5հ — xօր
4/5=x/10
5x=40
x=40/5=8օր

Հանրահաշիվ

1. 4+x=10

x=10-4

x=6

2. x+5=-3

x=-3-5

x=-8

3. 7+x=4

x=4-7

x=-3

4. (-6)+x=5

-6+x=5

x=5+6

x=11

5. x-8=2

x=8+2

x=10

6. (-1)+x=-5

-1+x=-5

x=-5+1

x=-4

7. (-3)+x=0

-3+x=0

x=3

8. -4-x=0

-x=4

x=-4

9. 18-x=6

-x=6-18

-x=-12

x=12

10. 20-x=-4

-x=-4-20

-x=-24

x=24

11. x+(-5)=13

x-5=13

x=13+5

x=18

12. x-(-8)=-4

x+8=-4

x=-4-8

x=-12

13. 3x=12

3x:3=13:3

x=4

14. 5x=45

5x:5=45:5

x=9

15. 4x=-20

4x:4=20:4

x=5

16. -2x=12

-2x:(-2)=12:(-2)

x=-6

17. -6x=-18

-6x:(-6)=-18:(-6)

x=3

18. 5x+3=28

5x=28-3

5x=25

x=5

19. 7y+5=26

7y=26-5

7y=21

y=3

20. 9x-5=31

9z=31+5

9z=36

z=4

21. 3a-2=-17

3a=-17+2

3a=-15

a=-5

22. 4b+3=-13

4b=-13-3

4b=-16

b=-4

23. 34-3x=-20

-3x=-20-34

-3x=-54

x=18

24. 7x-8=41

7x=41+8

7x=49

x=7

25. 28+3x=7x

3x-7x=-28

-4x=-28

x=7

26. 18+5x=8x

5x-8x=-18

-3x=-18

x=6

27. 42-5y=2y

-5y-2y=-42

-7y=-42

y=6

28. 3z+18=5z

3z-5z=-18

-2z=-18

z=9

29. 5x+18=3x+38

5x-3x=38-18

2x=20

x=10

30. 2y+45=6y+17

2y-6y=17-45

-4y=-28

y=7

31. 7z-5=3z+3

7z-3z=3+5

4z=8

z=2

32. 14z+23=15z-2

14z-15z=-2-23

-5z=-25

z=5

33. 5x+3x-10=14

8x-10=14

8x=14+10

8x=24

Հանրահաշիվ

312.
-3x+5=0
անհայտի գործակից=(-3)
ազատ անդամ=5
315.
ա) 4x-2=0, այո
բ) 6x=0, այո
գ) 3+7x=0, այո
դ) 0*x=0, ոչ
ե) -21+ 4x = 0, այո
զ) 5/3x-8/7=0, այո
է) (4,7 — 4 — 0,7) x-1=0, ոչ
ը) 0*x-6=0, ոչ
թ) 0=7x-2, այո
316․
ա) k=-3, b=5, -3x+5=0
բ) k=2, b=0, 2x=0
գ) k=-1 1/4, b=7, -1 1/4x+7=0
դ) k=1/2, b=-10, 1/2x-10=0
ե) k=30, b=-20, 30x-20=0
զ) b=15/2, k=-8, -8x+15/2=0
է) k=0,3, b=0, 0,3x=0
ը) b=-7,5, k=4, 4x-7,5=0
317.
2x+2=0
2x=-2
-2:2=-1
x=-1
318.
ա) 5x-8=0
5x=8
x=8:5=8/5
ոչ
բ) 4x-8=0
4x=8
x=8:4=2
ոչ
գ) 8x-4=0
8x=4
x=4:8=4/8=1/2
այո
դ) 1,3x-0,65=0
1,3x=0,65
x=0,65:1,3=0,5=1/2
այո
ե) 7 1/4x-3,5
7 1/4x=3,5
x=35/10:29/4=35/10×4/29=140/290=14/29
ոչ
զ) 1/2x=0
1/2x=0
x=0:1/2=0

Հանրահաշիվ

291
ա)(x+y)+a(x+y)-2(x+y)=(x+y)(a+3)
բ)m(a-b)-n(b-a)+(3a-3b)=(a-b)(m+n+3)m(a-b)+n(a-b)+(3a-3b)=(a-b)(m+n+3)
գ)(2m-6n)+(xm+3xn)-y(3n-m)=(m-3n)=2(m-3n)+x(m-3n)+y(m-3n)=(m-3n)(2+x+y)
դ)(6x-15y)-(5y-2x)+(2ax-5ay)=(2x-5y)=3(2x-5y)+(2x-5y)+a(2x-5y)(4+a)
ե)(-am-bm)+(3a+3b)-(x²a+x²b)=(a+b)=-m(a+b)+3(a+b)-x²(a+b=(a+b)(-m+3-x²)

293.

9a²-4=(3a-2)(3a+2)

25x²-1=(5x-1)(5x+1)

1/4m²-16n²=(1/2m-4n)(1/2m+4n)

100a²-0,25b²=(10a-0,5b)(10a+0,5b)

x¹²-y2=(x⁶-y)×(x⁶+y)

m⁶-n⁶=(m³-n³)×(m³+n³)

Հանրահաշիվ

263.(a+1)²-2×(a+1)+1=a²+2a+1-2a+2+1=a²+4=a²+2²

(m-n)²+2n×(m-n)+n²=m²-2mn+n²+2mn-2n²+n²=m²+2n²-2n²=m²

(p-q)²-2×(p²-q²)+(p+q)²=p²-2pq+q²-2p²+2q²+p²+2pq+q²=2p²+2q²+p²+3q²=4q²

(x+2y)²+2×(x²-4y²)+2y-x)²=x²+4xy+4y²+2x²-8y²+4y²-4xy+x²=4x²

266.

(1+x)×(1-x)×(1+x²)=(1-x²)×(1+x²)=1-x⁴

(m+n)×(n-m)×(m²+n²)=(n²-m²)×(m²+n²)=n⁴-m⁴

(a²-1)×(a²+1)=a²×a²+a²+a²-1=a⁴-1

Հանրահաշիվ

1․Ճիշտ է արդյո՞ք այս բանաձևը`(l+d)2 = d2+2dl+l2

 • Ոչ
 • Այո●

2․Հավասարության մեջ ի՞նչ թիվ պետք է լինի բազմակետերի փոխարեն՝

(5z−5)(5z+5) = 25z2−25

3․Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: Աստիճան բարձրացնելիս՝ (16+b)² ստացվում է՝

 • 256+16+b+b2
 • 256+b2
 • 256−32b+b2
 • 256+32b+b2

4․ 0.36−p2 քառակուսիների տարբերությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով: Ինչի՞ է հավասար մի արտադրիչը, եթե մյուսը հավասար է (0.6−p): Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • (p+0.6)●
 • (p−0.6)
 • (0.6−p)
 • բերվածներից ոչ մեկին

5․Բարձրացրու քառակուսի՝ (y−5)2 Պատասխաններից որո՞նք են սխալ:

 • y2−10y+25●
 • y2+25●
 • 25−10y+y2
 • y2+10y+25●
 • y2−25

6․Գտիր (6a−9b)⋅(6a+9b)−36a2 արտահայտության արժեքը, եթե a=2 և b=0.01: Արտահայտության արժեքը հավասար է։

(6a−9b)⋅(6a+9b)−36a2=36a²-81b²-36a²=-81b²

Հանրահաշիվ

2x+2y=2(x+y) , ax-ay=a(x-y) , 6a+12=6(a+2) , 7ab+14ac7a(b+2c) ,

5m-5n=5(m-n), mn+n=n(m+1) , 4x-8=4(x-2) , 5mn-5m=5m(n-1),

10p-5q=5(2p-q) , cd-bc=c(d-b) , 5-15y=5(1-3y) , 4ax+8a=4a(x+2),

12c+8b=4(3c+2b) , ab+b=b(a+1), 10+5b=5(2+b) , 6ab-3bc=3b(2a-c),

15l-9k=3(5l-3k) , mx-m=m(x-1) , 3-3c=3(1-c) , -15ax-20ay=-5a(3x+4y),

6a+9b=3(2a+3b) , -2a-5at=-a(2+5t) , 2+6d=2(1+3d) , -2mn-4n=-2n(m+2),

8ax+6ay=2a(4x+3y), a2-ab=a(a-b), ab+b2=b(a+b), mn-n2=n(m-n)

x4-x2=x²(x²-1), c5+c3=c³(c²+1), y3-y4=y³(1-y), a7+a5=a⁵(a²+1)

a2b2+b4=b²(a²+b²), a6-a3b4=a³(a³-b⁴), b5+a4b3=b³(b²+a⁴), ax5+x6=x⁵(a+x)

m3n7-n4k2=n⁴(m³n³-k²), 3x2-6x3=3x²(1-2x), 15a3+5a2=5a²(3a+1), 9m4-6m3=3m³(3m-2)

7y5+21y3=7y³(y²+3), 6z4-12z6=6z⁴(1-2z²), x2y-xy2=xy(x-y), a3b2+a2b5=a²b²(a+b³)

9a4-6a2b=3a²(3a²-2b), 10ab3-15b5=5b³(2a-3b²), 12a6x4-4a3x5=4a³x⁴(3a³-x, 8m2n3+10mn2=2mn²(4mn+5)