Դասարանական աշխատանք

Ձևաբանորեն վերլուծի՛ր նախադասությունները:

Նրա համար ամենից մեծ հաճույքը այգին ու արտերը ջրելն էր:

Նրա-դերանուն, անձնական դերանուն, եզակի, սեռական հոլով, 3 դեմք, եզակի

Համար-կապ, իսկական, հետադրություն

Ամենից մեծ-ածական, որակական, բացատռական, ի արտաքին հոլովում

Հաճույք-գոյական, իրանիշ, հասարակ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովում, եզակի, որոշյալ

Այգին-գոյական, եզակի, հասարակ, թանձրացական, իրանիշ, հայցական հոլով, ու արտաքին հոլովում, որոշյալ

Ու-շախկապ

Արտերը-գոյական, հոգնակի, հասարակ, թանձրացական, իրանիշ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլովում, որոշյալ

Ջրելն-բայ, անդեմ, որոշյալ

Էր-օժանդակ բայ, սահմանական եղանակ, եզակի, 3 դեմք, վաղակատար անցյալ, չեզոք

Ձին լայն մարմնով ճեղքում էր լեռնային օդի սառն ալիքները: