Հայոց լեզու

Գրի՛ր տրված բառերի բայական հատկանիշները- խաղալ, քայլում ենք, պատերազմել, քննարկվող, երգելու էի, ընկնելիս, շշնջացող, տարածած, ընդհատում էիր, մասնակցել ենք, մտածելու էին, սովորեին, պիտի խաղաս:

Եղանակ ժամանակաձև դեմք թիվ

Խաղալ֊անորոշ դերբայ

Քայլում ենք֊անկատար ներկա, սահմանական եղանակ, առաջի դեմք հոգնակի թիվ

Պատերազմել֊անորոշ դերբայ

Քննարկվող֊ենթակայական, ենթակայական եղանակ, եզակի

Երգելու էի֊ժխտական, առաջի դեմք եզակի, սահմանական կախյալ եղանակ

Ընկնելիս֊համակատար անկախ

Շշնջացող֊ենթակայական

Կազմիր նախադասություններ՝ տրված ներգործական սեռի բայեր հետ գործածելով ուղիղ խնդիր լրացում՝ գրկել, թրջել, կերակրել

2.Ներգործական սեռի բայերից կարելի է կազմել կրավորական սեռ, կազմի՛ր տրված բայերի կրավորականը՝ գրել, պատմել, իմանալ, երգել: