Հայոց լեզու

1. Խոսքի մասերը դասավորի՛ր հետևյալ շարքերում.

Ա. Նյութական իմաստ արտահայտող ՝ գոյական, դերանուն, ածական, թվական, բայ, մակբայ

Բ. Քերականական իմաստ արտահայտող ՝ կապ, շախկապ

Գ. Վերաբերմունքային իմաստ արտահայտող ՝  վերաբերական, ձայնարկություն

2. Դուրս գրի՛ր մակբայները, գրի՛ր տեսակը: 

Դուք քաջաբար պաշտպանեցիք ձեր իրավունքները: ձև

Հավաքեց իր իրերը և իսկույն դուրս գնաց: ձև

Նստեց աթոռի մոտ և սկսեց դանդաղ գրել: ձև

Շուտով կբացվի լույսը, կսկեն հայտնվել լույսի կտորները: ժամանակ

Շտապ փնտրում էր Կատյային, բայց թե ինչ էր ուզում, չիմացա: ձև

Նա քիչ-քիչ հանդարտվեց, դադարեց գոռալ: չափ ու քանակ

3. Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ:
Անտուն, դժգույն, ոսկեղեն, երկաթյա, համեղ, անգույն, անիմաստ, երկաթեղեն, ոսկյա, գունատ։

4.Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր ածականներով  և ընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:Յոթ գյուխ ունեցոդ, երկու երես ունեցող, երկու փող ունեցող, եռանդով օժտված, շատ բուրդ ունեցոդ, գույն ունեցող, թևեր ունեցող, մեծ ուժ ունեցող, երեք տարի (ամ) տևող, տասը տարեկան:

Յոթգլխանի, երկերեսանի, երկփող, եռանդուն, բրդոտ, գունավոր, թևավոր, ուժեղ, եռամյա, տասնամյա։