Հայոց լեզու

1. Կարդա՛, ցույց տուր, թե  որ բառերին են լրացնում ընդգծված մակբայները, , որոշի՛ր, թե գործողության ինչն են ցույց տալիս դրանք: 

Ծերունին տխուր մտահոգության մեջ վեր կացավ, վրանի վարագույրները ցած թողեց և իսկույն դուրս գնաց: Սամվելը մի քանի րոպե մնաց լռության մեջ: Մի քանի անգամ վեր առավ մագաղաթի թերթերը, կամենում էր գրել, բայց դարձյալ ցած դրեց: Նա վեր կացավ, արագ ետ քաշեց վարագույրի մի եզրը, նստեց, կրկին առավ մագաղաթյա թերթը և սկսեց դանդաղ գրել: 

Իսկույն-դուրս գնալ, ձևի մակբայ, պատասխանում է ինչպես հարցին

Մի քանի անգամ-վեր առավ, չափ ու քանակի մակբայ, պատասխանում է ինչքան, որքան հարցին

Դարձյալ-ցած դրեց, չափ ու քանակի մակբայ, պատաախանում է ինչքան, որքան հարցին

Արագ-Ետ քաշեց, ձևի մակբայ, պատասխանում է ինչպես հարցին

Կրկին-առավ, չափ ու քանակի մակբայ, պատասխանում է ինչքան, որքան հարցին

Դանդաղ-գրել, ձևի մակբայ, պատասխանում է ինչքան, որքան հարցին:

2. Գտի՛ր  մակբայները: 

Նրանք գյուղեգյուղ(տեղի մակբայ, ուր, որտեղ) փնտրում էին սարերում հայտնված մարդուն: 

Հորիզոնը տեղ-տեղ(տեղի մակբայ, ուր, որտեղ) շատ բարձր էր: 

Քամին գույնզգույն տերևները դեսուդեն(տեղի մակբայ) էր քշում: 

Վայրի գազանները քարեքար(տեղի մակբայ) ընկան, իրենց բներից փախան: 

3. Երգել, խաղալ, ապրել բայերի հետ գործածի՛ր համապատասխան տեղի մակբայներ: 

Ամենուրեք-երգել

Դեմառդեմ-խաղալ

Գյուղեգյուղ-ապրել