Հայոց լեզու

1. Տրված բաղադրյալ բառերից նոր բառեր կազմի՛ր` այլ արմատ կամ ածանց ավելացնելով:

Օրինակ`
ժառանգական — ժառանգականություն, տեխնիկական -գիտատեխնիկական:

Մարդկային-անմարդկային,
ծայրահեղ-ծայրահեղություն, 
ստամոքսային-ստամոքսագեղձ, 
գիտակցություն-անգիտակից, 
ակնաբույժ-ակնաբույժություն, 
մթնոլորտ-մթնոլորտային, 
որոշում-անորոշություն,
ընդհատ-անընդհատ, 
օրինաչափ-օրինաչափություն, 
ձեռնարկ-ձեռնարկություն, 
մանրէ-մանրէաբան, 
փոխանակություն-անփոփոխականություն:

 2. Գտի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ինչ ընդհանրության հիման վրա է կազմված:
ա)Քննադատ, արտատեր, եռագույն, ղեկավար, ծովակալ, մանրախնդիր, աստղաշող, թուլակամ, երկփեղկ:
Բարդ բառեր են։
բ) Ջրաղացքար, դյուցազնակերպ, կիսաշրջանագիծ, կիսաշրջազգեստ, հեռագրատուն, հեռագրավար: 
Առաջին շարքում կան երկու արմատ ունեցող բառեր, իսկ բ-ում նաև երեք։

3.Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանր չենթարկվող բառը:

ա) Փառապանծ, հենակմախք, հեռախոս, ռազմակոչ, կիսաշրջանաձև:
կիսաշրջանաձև-բառը երեք արմատից է կազմված։

բ) Մեղմաժպիտ, կարմրազգեստ, կարմրախայտ, խավարասեր, իսկույնևեթ:
իսկույնևեթ-բառը ա հոդակապով չէ, իսկ մնացածը ա հոդակապով են։

գ) Մանկություն, գրավիչ, հերարձակ, գրական, քննություն:
հերարձակ-բառը ածանցավոր չէ, իսկ մնացածը ածանցավոր են։