Պինդ մարմիմների ճնշում Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ 46

365․

S=0,5սմ2 = 0,005մ2 F = m x g = 5500 x 9,8 = 53900Ն
= 10,780,000Պա
___________
P — ?
366․

S=4սմ2 = 0,04մ2 F = m x g = 32000 x 9,8 = 313600Ն
= 7,840,000 Ն/մ2 = 7,840,000Պա
____________
P — ?

368. 1մ²=1մ•1մ=1000մմ•1000մմ

0,000000,1մմ²