Մաթեմատիկա

Վարժություն 9Կատարել հաշվումները, եթե a= 3ա)3×a+386=?=3951)3×3=92)9+386=395բ)27÷a+96÷a=?=411)27÷3=92)96÷3=323)9+32=41գ)(17-a)×3=?=421)17-3=142)14×3=42դ)(6×a+3)×a=?=631)6×3=182)18+3=213)21×3=63ե)(78÷a+99÷a)×5=?=2951)78÷3=262)99÷3=333)26+33=594)59×5=295զ)a×2+a×3+a×4=?=271)3×2=62)3×3=93)3×4=124)6+9+12=27Վարժություն 10Գտնել տառային արտահայտության արժեքը,եթե a=7,b=5ա)3×a+5×b=?=461)3×7=212)5×5=253)21+25=46բ)10×(a+b)÷3=?=401)7+5=122)10×12=1203)120÷3=40գ)(a-b)×4+a×b=?=431)7-5=22)2×4=83)7×5=354)8+35=43դ)95÷b+49÷a=?=261)95÷5=192)49÷7=73)19+7=26ե)(a-7)×8+( b-5)×4=?=01)7-7=02)5-5=03)0×8=04)0×4=05)0+0=0զ)(a-7)×( b-5)=?=01)7-7=02)5-5=03)0×0=0Վարժություն 14Կատարել գործողություններըա)5 ¼×⁸/¹⁵+9 ⁹/²⁵÷¹²/²⁵+³/⁴×1 ¹/⁴+⁷/⁶÷4 ¹/⁶=23 ²⁰⁷/⁴⁰⁰1)5 ¼×⁸/¹⁵=²¹/⁴×⁸/¹⁵=¹⁴/⁵2)9 ⁹/²⁵÷¹²/²⁵=²³⁴/²⁵÷¹²/²⁵=³⁹/²3)³/⁴×1 ¼=³/⁴×⁵/⁴=¹⁵/¹⁶4)⁷/⁶÷4 ⅙=⁷/⁶÷²⁵/⁶=⁷/²⁵5)¹⁴/⁵+³⁹/²+¹⁵/¹⁶+⁷/²⁵=¹¹²⁰/⁴⁰⁰+⁷⁸⁰⁰/⁴⁰⁰+³⁷⁵/⁴⁰⁰+¹¹²/⁴⁰⁰=⁹⁴⁰⁷/⁴⁰⁰=23 ²⁰⁷/⁴⁰⁰բ)(6 ¹/¹⁰ -1 ⁷/²⁰)÷(½+⅝)+(8 ½-4 ⁷/¹⁰)÷(10 ⁷/²⁰-¹⁶/⁵)=31 ³⁵³/⁹⁰⁰1)6 ¹/¹⁰-1 ⁷/²0=⁶¹/¹⁰ — ²⁷/²⁰=(¹²²-²⁷)/²⁰=⁹⁵/²⁰=¹⁹/⁴2)½+⅝=(⁴+⁵)/⁸=⁹/⁸3)8 ½ -4 ⁷/¹⁰=¹⁷/² -⁴⁷/¹⁰=(⁸⁵-⁴⁷)/¹⁰=³⁸/¹⁰4)10 ⁷/²⁰ -¹⁶/⁵=²⁰⁷/²⁰ -¹⁶/⁵=(²⁰⁷-⁶⁴)/²⁰=¹⁴³/²⁰5)¹⁹/⁴ ÷⁹/⁸=¹⁹/⁴×⁸/⁹=³⁸/⁹6)³⁸/¹⁰×¹⁴³/²⁰=⁵⁴³⁴/²⁰⁰=²⁷¹⁷/¹⁰⁰7)³⁸/⁹+²⁷¹⁷/¹⁰⁰=(³⁸⁰⁰+²⁴⁴⁵³)/⁹⁰⁰=31 ³⁵³/⁹⁰⁰Վարժություն 15Կրճատեք կոտորակներըա)¹⁵/³⁰=¹/¹⁵²¹/⁶³=¹/³⁵²/²⁶⁰=¹/⁵⁵⁶/¹⁹⁶=¹⁴/⁴⁹³⁸/⁷²=¹⁹/³⁶¹⁶/¹⁹⁶=⁴/⁴⁹⁶²⁵/²¹⁵=¹²⁵/⁴³¹⁰²⁴/¹²⁸=8⁹⁰⁰/³⁶⁵=¹⁸⁰/⁷³²⁰¹⁰/⁸⁷⁵=⁴⁰²/¹⁷⁵բ)⁷/⁴⁹=¹/⁷⁴⁸/¹⁰⁰=¹²/²⁵⁶⁰⁰/¹⁸⁰=¹⁰/³⁵⁶/¹⁴⁰=²/⁵⁶⁰/⁸⁸= ¹⁵/²²¹⁵³/³⁴=⁹/²⁴⁵/⁷²=⁵/⁸²⁰²/³⁰³=²/³²⁰⁴²/¹⁰²⁰=¹⁰²¹/⁵¹⁰¹²⁵⁰/⁷⁰⁴⁵⁰=²⁵/¹⁴⁰⁹Խնդիր 1678 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին 6 տեղանոց և 4 տեղանոց նավակներ:Յուրաքանյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր զբաղեցվեցին:Լուծում1)6×15=902)90-78=123)12÷2=6 (4տեղանոց)4)15-6=9 (6տեղանոց)Պատասխան 9 և 6

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Ի՞նչ է տառային արտահայտությունը, բերեք տառային արտահայտությունների մի քանի օրինակ:

a+b+5, a-d×7+16

2) Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների

հետևյալ հաջորդականությունը.

ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,

a×4+6

բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

y-11+2

գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

10÷a+15×b

դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:

m+5×oo

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Ի՞նչ է տառային արտահայտությունը, բերեք տառային արտահայտությունների մի քանի օրինակ:

2) Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների

հետևյալ հաջորդականությունը.

ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,

բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:

3) Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով

այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

ա) X73 > 455,

բ) 7X3 > Y93,

գ) 944 > XYZ,

դ) X3 < 4X,

ե) X2Z > Y36,

զ) 123X > 123Y:

4) Կատարե՛ք գործողությունները, եթե a = 3.

ա) 3 ⋅ a + 386,

բ) 27 ։ a + 96 ։ a,

գ) (17 – a) ⋅ 3,

դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a:

5) Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման

156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր

արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

3) Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով

այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

ա) 473 > 455,

բ) 703 > 393,

գ) 944 > 110

դ) 33 < 40

ե) 528 > 436,

զ) 1238 > 1237

4) Կատարե՛ք գործողությունները, եթե a = 3.

ա) 3 ⋅ a + 386=395

բ) 27 ։ a + 96 ։ a=105

գ) (17 – a) ⋅ 3=42

դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63

Տնային աշխատանք

Խնդիր 136Լուծում1)900÷100=92)9×16=144Պատ.՝ 144 սմ²Վարժություն 137Որքա՞ն է 536-ի 100%-ը:536-ի 100%-ը 536-եԽնդիր 138Լուծում1)300÷100=32)3×20=60Պատ.՝ 60Խնդիր 139Լուծում1)1500÷100=152)15×30=4503)1500-450=1050կգ.4)1500+1050=2550կգ.Պատ.՝ 2550կգ.Խնդիր 140Լուծում1)500÷100=52)5×10=503)500+50=550Պատ.՝ 550լՎարժություն 141Ո՞րն է ավելի շատ 900-ի 15%-ը թե՞800-ի 20%-ը900÷100×15=135800÷100×20=160135<160Խնդիր 142Լուծում100÷4=25Պատ.՝25%Վարժություն 143ա)1մ=10դմ,10%բ)1տ=10ց,1%գ)1մ=100սմ,Վարժություն 144Լուծում100%_ովՊատ.՝100%Խնդիր 145Լուծում100÷2=50Պատ.՝ 50Խնդիր 172Լուծում1)36÷6×5=302)30+36=66Պատ.՝ 66Խնդիր 174Լուծում1)20×25=500(կմ. Ընդ.)2)500÷5=1003)100×1=1004)500-100=400 կմ.Պատ.՝ 400կմ.Խնդիր 176Լւծում1)64×15÷8=120(1օրում)2)120+64=184Պատ.՝ 184Խնդիր 198Լուծում11սանտիմետրանոց քաառակուսի չի ստացվի քանի որ մենք ունենք 42սմ. Ձողիկ1)12+12=242)9+9=183)24+18=42Խնդիր 187Լուծում1)1500-1200=3002)1500÷100×20=300Պատ.՝20%Խնդիր 184Լուծում1)100-52=482)48÷12=4%(1 աշակերտ)3)52-48=44)12+1=13(աղջիկ)5)12+13=25(միասին)Վարժություն 181ա)125×5=625դ)7÷25=0,287÷10=0,70,28÷0,7×100=40

 1. Գտեք՝ ա. 200-ի 7%-ը, բ. 75/10-ի 40%-ը, գ. 525/100-ի 16 %-ը, դ. 165/10-ի 20 %-ը:
 2. Ամբողջ մասը արտահայտեք տոկոսներով՝ ³/⁴, ⁵/⁸, ⁷/¹⁰, ¹⁷/¹⁰⁰
 3. Ամբողջի որ մասն է՝ 25%-ը, 30%-ը, 75%-ը:
 4. Երեք գրքի համար վճարել են 4800 դրամ: Առաջին գրքի դիմաց վճարել են այդ գումարի 30%-ը, իսկ երկրորդի դիմաց՝ 45%-ը: Երկրորդ գիրքը քանի դրամով է առաջինից թանկ:
 5. Տրակտորը առաջին օրը վարեց 50 հա հողամասի 40%-ը, իսկ երկրորդ օրը մնացածի 60%-ը: Որ օրը շատ վարեց տրակտորը և ինրքանով:գ.

1.ա. 14բ.3գ.0,84դ.3,32. 75%, 62,5%, 70%, 17%3.1/4, 3/10, 3/44.Լուծում1)4800÷100×30=1440(֏1գիրք)2)4800÷100×45=2160(֏2գիրք)3)2160-1440=720(֏_ով)Պատ.’720֏5.Լուծում1)50÷100×40=20(հա 1օր)2)50-20=30(հա 2օր)3)30-20=10(հա ավել)Պատ.’10հա ավել:

Տրված են չորս թվեր՝ 16, 24, 60, 36.

 1. Չորրորդ և երկրորդ թվերի տարբերությունը երրորդ թվի որ մասն է:

36-24=12

12/60=1/5

 1. Երկրորդ և չորրորդ թվերի արտադրյալը առաջին և երրորդ թվերի արտադրյալի որ մասն է:

24×36/16×60=864/960=7/8

 1. Երրորդ թվի 2/3 մասը քանի անգամ է մեծ երկրորդ և առաջին թվերի տարբերությունից:

60×2/3 / 24-16=40/8=5

 1. Երրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը երկրորդ և չորրոդ թվերի գումարի որ մասն է:

60-16/24+36=44/60=11/15

 1. Գտեք առաջին թվի 3/4 մասի և երրորդ թվի 2/5 մասի գումարը:

16×3/4 + 60×2/5=12+24=36

 1. Գտեք երրորդ թվի 4/5 մասի և չորրորդ թվի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

60×4/5=48

48ի և 36ի ամենամեծ բաժանարարը 12 է48÷12=436÷12=3

1.120 թիվը բաժանել են 2։3 հարաբերությամբ, գտնել այդ թվերը։

1.2×30+3×20=1202. 250 գ համաձուլվածքը պարունակում է պղինձ և ալյումին՝ 3։2 հարաբերությամբ։ Քանի գրամ պղինձ և քանի քանի գրամ ալյումին կա համաձուլվացքում։2.250÷5=5050×3=15050×2=100250գ համաձուլվածքից 150գ պղինձ 100գ ալյումին

3. Հաշվել 45, 25, 10 թվերի միջին թվաբանականը։

3.(45+25+10)÷3=26,6

4. Գտնել 32, 16, 64 թվերի միջին թվաբանականը։

4.(32+16+64)÷3=37,309.10.2019Վարժություն 2041:10000000Երևան_Թբիլիսի 1 ⅘ սմԻրական հեռ._?կմԼուծում1)1 ⅘=1,8սմ2)1,8×10000000÷100000=180(կմ)Պատ.՝180 կմՎարժություն 2051:5000ա)3 սմ_ի 3×5000÷100000=0,15կմ=150մբ)1/2սմ_ի 1/2=0,5 0,5×5000÷100000=0,025կմ=25մգ)10սմ _ի 10×5000÷100000=0,5կմ=500մդ)1 ½սմ_ի 1 ½=1,5 1,5×5000÷100000=0,075կմ=75մե)8 ⅕սմ_ի 8⅕=8,2 8,2×5000÷100000=0,41կմ=410մզ)3 9/10 սմ_ի 3 9/10=3,9 3,9×5000÷100000=0,195կմ=195մէ)14 ⅖սմ_ի 14 ⅖=14,4 14,4×5000÷100000=0,72կմ=720մը)1/5սմ_ի 1/5=0,2 0,2×5000÷100000=0,01կմ=10մՎարժություն 208ա) 8կմ 8կմ=800000սմ 800000÷8=100000, 1:100000բ)2կմ 2կմ=200000սմ 200000÷8=25000,1:25000գ)120 կմ 120կմ=12000000սմ 12000000÷8=1500000,1:1500000դ)128կմ 128կմ=12800000սմ 12800000÷8=1600000,1:1600000ե)1840կմ 1840կմ=184000000սմ÷8=23000000,1:23000000զ)1400կմ 1400կմ=140000000սմ÷8=17500000,1:17500000է)1600կմ 1600կմ=160000000սմ÷8=200000000,1:200000000զ)2400կմ÷240000000սմ÷8=30000000, 1:30000000Խնդիր 2091:5000000Արաքս_1072կմՔարտեզի վրա_?սմԼուծում1)107200000÷5000000=21,44(սմ)Պատ.՝21,44սմ
212. Մայրուղու երկարությունը 660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 2750000 է։660կմ=66000000
66000000:2750000=24սմ
215. Տեղանքում 625 մ երկարություն ունեցող հատվածին հատակագծում համապատասխանող հատվածի երկարությունը 5 սմ է։ Որքա՞ն է երկու կետերի հեռավորությունը տեղանքում, եթե հատա կագծում համապատասխան կետերի հեռավորությունը 10 սմ է։
6250000:5=1250000
6250000:10=625000
1250000:10=125000
217. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։
5/1:8/1=5/1×1/8=5/8
4/1:8/1=4/1×1/8=4/8=1/211.10.2019Վարժություն 240ա)ՈչԲ)ոչգ)այոդ)ոչե)այոզ)այոԽնդիր 241Կառուցել տարված ուղղի նկատմամբ տառերին համաչափպատկերները:Ո՞ր դեպքերում տրված տառին համաչափ պատկեր կլինի հայերենի այբուբենի տառ:Ո՞ր դեպքերում տառին համաչափ պատկերը կլինի այդ նույն տառը:ա)Բ-ն կդառնա եբ)Գ-ն կդառնա հակառակ գգ)Գ-ն կդառնա ժդ)Ս-ն կդառնա ոե)Ս-ն կմնա սզ)Ս-ն կդառնա թեք ոէ)Օ-ն կմնա օը)Ֆ-ն կդառնա հակառակ ֆ15.10.2019

17.10.2019

Վարժություն 414ա)x >0 դրականբ)x<0 բացասականՎարժություն 416ա)0>-3բ)-4<2գ)-3>-10դ)- 1<1ե)5>-3զ)-16<-12է)-13<2ը)-1000<1թ)25>-25Վարժություն 417ա)a>3ից, ապա a_ն դրական էբ)b<3,եթե մեծ է 0_ից դրական է,եթե փոքր է 0_ից բացասական էգ)c<0 բացասական էդ) d>-1 դրական էե)e<-5, բացասական էզ)f<1,եթե 0 չէ ապա բացասական էՎարժություն 418Գրել հետևյալ թվերըա)աճման կարգով-11,-7,-6,-2,-1,0,7,24,31բ)նվազման կարգով13,12,4,1,0,-3,-7,-11,-17,-30Վարժություն 419Աստղանիշի փոխարեն գրել այնպիսի ամբողջ թիվ,որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարությունա)-4<-3<0բ)-7<-4<-3գ)-19<-15<-14դ)-1<0<1ե)8>7>-1զ)-4>-5>-6է)1>0>-2ը)-30>-35>-40թ)-100>-101>-102ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1․ Համեմատել թվերը՝

-1 > -4

0 <10

0 >-10

12 > -12

1 >-3

-1000 < 1

-15 > -17

36 < 46

2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով՝

0, 12, -6, -4, 3, -16, -1, 4, -52

-52, -16, -6, -4, -1, 0, 3, 4, 12

3․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով՝

-14, 14, -2, 2, 0, -6, 6, 9, -9

14, 9, 6, 2, 0, -2, -6,-9, -14

4․ Գրել տրված թվերից ձախ գտնվող 3 հատ թիվ՝

10, 0, -6, -4, -92, 5, 3

10-ից ձախ են գտնվում 9, 8, 7

0-ից ձախ են գտնվում -1, -2, -3

-6-ից ձախ են գտնվում -5, -4, -3

-4-ից ձախ են գտնվում -3, -2, -1

-92-ից ձախ են գտնվում -91, -90, -89

5-ից ձախ են գտնվում 4, 3, 2,

3-ից ձախ են գտնվում 2, 1, 0

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Տնային
541. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։
48+25=73
542. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։
63-35=28
545. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) -9 + 8 = –1,
դ) -19 + 7 = –11,
է) 5 + (-2) = 3,
բ) –3 + (-3) = –6,
ե) -12 + 2 = –10,
ը) 25 + (-5) = 20,
|գ) –8 + 18 = –10,
զ) -29 + 20 = 9,
թ) –5 + (-6) = –11։
546. Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։
-8 + (+5) = -3
-3-ի հակադիրը +3-ն է:
-8-ի հակադիրը +8-ն է:
+5-ի հակադիրը -5-ն է:
+8 + (-5)= +3559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.
ա) 6 – 7 = 6 + (-7) = -1
բ) –11 – 9 = -11 + (-9) = -0
գ) –30 – 44 = -30 + (44) = 14
դ) 8 – 2 = 8 + (-2) = 6
ե) 12 – 9 = 12 + (-9) = 3
զ) –16 – 7 = -16 + (-7) = -23
է) 18 – 23 = 18 + (-23) = -5
ը) 0 –16 = 0 + (16) = 16
560. Կատարե՛ք հանում.
ա) 34 – (–7) = 34 + (+7) = 41
բ) –48 – (–25) = -48 + (+25) = -23
գ) 101 – (–8) = 101 + (+8) = 109
դ) –17 – (–34) = -17 + (+34) = 17
ե) 29 – (–11) = 29 + (+11) = 40
զ) –52 – (–2) = -52 + (+2) = -54
է) –70 – (–14) = -70 + (+14) = -56
ը) 82 – (–3) = 82 + (+3) = 85
562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարու թյուն ստացվի.
ա) 2 – * = –6 = 2 — (-6) = 2 + 6 = 8, 2 — 8 = 2 + (-8) = -6
բ) 0 – * = 7 = 0 — 7 = 0 + (-7) = -7 = 0 — (-7) = -7
գ) 3 + * = –20 = 3 — (-20) = 3 + 20 = 23, 3 + 23 = -20
դ) * + 25 = –3,
ե) –* + 14 = –1,
զ) –* + 10 = 20,
է) * + 9 = 6,
ը) 19 – * = 8,
թ) –61 – * = 22։ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ+45-(+63)= +45 + (-63) = -18
+27-(-52)= +27 + (+52) = +79
6-8= 6 + (-8)= -2
-4-(+19)= -4 + (-19) = -23
-41-(+95)= -41 + (-95) = -136
4-10= 4 + (-10) = -6
-59-(-11)= -59 + (+11) = -48
+32-(-16)= +32 + (+16) = +48
5-20= 5 + (-20)= -15
+47-(+58)= +47 + (-58) = -11
(-36)-(+12)= -36 + (-12) = -24
6-11= 6 + (-11) = -5
+13-(-27)= +13 + (+27) = +40
(-45)-(-59)= -45 + (+59) = +14
8-13= 8 + (-13) = -5
-6-(-3)= -6 + (+3) = -3
9-(+13)= 9 + (-13) = -4
8-24= 8 + (-24) = -16
17-(+24)= 17 + (-24) = -7
-13-(-19)= -13 + (+19) = +6
24-48= 24 + (-48) = -24
13-(-27)= 13 + (+27) = +40
-15-(+10)= -15 + (-10) = -25
35-47= 35 + (-47) = -12ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

563. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (35 – 17) – 20= 35 + (-17) = 18 + -20 = -2
դ) (29 – 64) + 23= 29 + (-64) = -35 + 23 = -12
է) (–39 –21) + 11= -39 + (-21) = -60 + 11 = -49
բ) (–43 – 14) – 32= -43 + (-14) = -57 + 32 = -25
ե) (–30 – 21) + 56= -30 + (-21) = -51 + 56 = 5
ը) (16 – 33) – 50= 16 + (-33) = -17 + 50 = 33
գ) (–74 + 27) – 15= -74 + (-27) = -101 + 15 = -86
զ) (81 – 45) – 60,
թ) (–18 + 6) – 39,

Տնային Աշխատանք

Դասարանական
1. Համեմատել՝
1. |8| < |0| |-9| > 0

|-13| = 13 |-12| = |-12||-9|> |8| |-11| > |-7|-|-15| < 15 | 11| < 11|-17| < |-18| |-19| < 202. Կատարել գումարում և հանում՝(+4)+(+7) = +11(+5)-(+3) = +5 + (-3) = +2(+4)+(-5)= -1(+6)-(+8) = +6 + (-8) = -2(+6)+(-4) = +2(+7)-(-4) = +7 + (+4) = +11(-3)+(-8) = -11(-2)-(-7) = -2 + (+7) = +5(-3)+(-8) = -11(-6)-(-3) = -6 + (+3) = -3(-3)+(+7) = +4(-8)-(+2) = -8 + (-2) = -10(-5)+(+2) = -3Տնային601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.
8-3=5
2-9=-7 = |7|
-1-4=-5 = |5|
-3-(-11)=8
11-7=4
0-(-6)=6
5-0=5603. Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը:
|-4-(-3)|= |-1|=1
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
|5-(-9)-8|= |6|=6
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։
|6-2|+ |6-(-1)|= |9|=9621. Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն վերելակները։
12+2-5=9
12-5+2=9
Երկու վերելակներն էլ կանգնել են 9-րդ հարկում622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը՝ դրական։
Այո, ճիշտ է678. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը:
-5 + (-11) + (+18) + (-9) + (+6) = -1 հակադիրը 1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։
5 + 11 + (-18) + 9 + (-6) = 1
Դասարանական
1. Համեմատել՝
1. |8| < |0| |-9| > 0|-13| = 13 |-12| = |-12||-9|> |8| |-11| > |-7|-|-15| < 15 | 11| = 11|-17| < |-18| |-19| < 202. Կատարել գումարում և հանում՝(+4)+(+7) = +11(+5)-(+3) = +5 + (-3) = +2(+4)+(-5)= -1(+6)-(+8) = +6 + (-8) = -2(+6)+(-4) = +2(+7)-(-4) = +7 + (+4) = +11(-3)+(-8) = -11(-2)-(-7) = -2 + (+7) = +5(-3)+(-8) = -11(-6)-(-3) = -6 + (+3) = -3(-3)+(+7) = +4(-8)-(+2) = -8 + (-2) = -10(-5)+(+2) = -3Տնային601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.
8-3=5
2-9=-7 = |7|
-1-4=-5 = |5|
-3-(-11)=8
11-7=4
0-(-6)=6
5-0=5603. Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը:
|-4-(-3)|= |-1|=1
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
|5-(-9)-8|= |6|=6
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։
|6-2|+ |6-(-1)|=11

Հաշվե՛ք.
ա) (–3) · (–7) = +21
գ) (–1) · (–20) = +20
ե) (–8) · ( –9) = +72
բ) (+3) · (+4) = +12
դ) (+8) · (+5) = +40
զ) (+11) · (+15) = +165
588. Հաշվե՛ք.
ա) (–8) · (+16) = -128
գ) (+17) · (–4) = -68
ե) (–1) · (+1) = -1
է) (+20) · (–18) = -360
բ) (–7) · (+5) = -35
դ) (+21) · (–6) = -126
զ) (–1) · (+7) = -7
ը) (+15) · (–60) = -900
589. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.
ա) (–4) · (–5) = +20
գ) (+32) · (–6) = -192
ե) (+1) · (+23) = +23
է) (–19) · (+7) = -133
բ) (–8) · 0 = 0
դ) 0 · (–1) = 0
զ) (+14) · (–25) = -350
ը) (–10) · (+12) = -120
591. Համեմատե՛ք թվերը.
ա) (–5) · 0 < 4,
գ) –100 < 100 · (–3) · 0,
բ) (7 · 0) · (–9) > –2,
դ) 8 > 37 · (0 · 20)։
592. Գտե՛ք արտադրյալը.
ա) 16 · (–3) · 6 = -288
գ) 14 · (–5) · (–7) = +490
ե) (–1) · (–1) · (–8) = -8
բ) (–8) · (–4) · 3 = +96
դ) (–15) · 17 · (–2) = +510
զ) 8 · (–1) · 0 = 0
594. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.
ա) (–4) · (–5) > 0,
դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),
բ) (–8) · 5 < 0,
ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,
գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1),
զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)Տնային601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.
8-3=5
2-9=-7 = |7|
-1-4=-5 = |5|
-3-(-11)=8
11-7=4
0-(-6)=6
5-0=5603. Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը:
|-4-(-3)|= |-1|=1
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
|5-(-9)-8|= |6|=6
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։
|6-2|+ |6-(-1)|=11621. Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն վերելակները։
12+2-5=9
12-5+2=9
Երկու վերելակներն էլ կանգնել են 9-րդ հարկում622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը՝ դրական։
Այո, ճիշտ է678. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը:(-5) + (-11) + (+18) + (-9) + (+6) = -1 հակադիրը 1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։
5 + 11 + (-18) + 9 + (-6) = 1

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ593.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) -21 ։ 3 = –7,
գ) 48 ։ (–8) = –6,
ե) (–80) ։ (–20) = 4,
595. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7) = -24 + (-12) – (+28) = -36 – (+28) = -8
գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40) = -100 – (-100) + (-160) = -160
596. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է. –40, +32, –1, 0, –12, +9:
-40 = 2 x (-20)
+32 = -8 x (-4)
-1 = 1 x (-1)
0 = -160 x 0
-12 = -4 x (+3)
+9 = -3 x (-3)
625. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.
ա) ( –4 ) · ( +5 ) < 0
դ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) > 5
բ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) < 0
ե) ( –9 ) · ( –7 ) = ( +7 ) · ( +9 )
626. Հաշվե՛ք.
դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |= 0
ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |= 4
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|= 7
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |= 11
բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |= 88
գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12301.
(+6) x (-4) = -24
(-6) x (+24) = -144
303.
2 x (-3) x (-10) = -6 x (-10) = +60
(-4) x 17 x 25 = -68 x 25 = -1700
8 x (-25) x (-3) = -200 x -3 = +600
(-6) x (-5) x (-7) = +30 x (-7) = -210
8 x (-17) x 125 = -136 x 125 = -17000
(-3) x 16 x (-125) = -48 x (-125) = +6000
305-ոչ
306-այո
307-ոչ
311.
48 — 12 x (-5) = 48 — (-60) = 48 + 60 = 108
69 — (-12) x (-5) = 69 — 60 = 69 + (-60) = 9
129 — 15 x 9 = 129 — 135 = 129 + (-135) = -6
456 — 45 x (-6) = 456 — (-270) = 456 + 270 = 726
158 — 45 x 7 = 158 — 315 = 158 + (-315) = -157
258 — 13 x (-7) = 258 — (-91) = 258 + 91 = 349

Դասարանական Աշխատանք

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) +38 ։ (–19) = -2
  դ) –420 ։ (–15) = +28
  է) 0 ։ (–14) = 0
  բ) –600 ։ (–150) = +4
  ե) –531 ։ (+3) = -177
  ը) –121 ։ (–11) = +11
  գ) –720 ։ (+120) = -6
  զ) +837 ։ (–1) = -837
  թ) +39 ։ (–13) = -3
  672. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · (-7) = 21,
  գ) –10 · 0 = 0,
  ե) –21 · (-2) + 3 = 45,
  բ) 6 · (-6) = –36,
  դ) –9 · 9 + 1 = –80,
  զ) 2 – 3 · (-18) = 20
  673. Հաշվե՛ք.
  ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4 = -5
  1. 8 : (-2) = -4
  2. 14 : (-7) = -2
  3. -12 : 4 = -3
  4. -4 – (-2) = -2
  5. -2 + (-3) = -5
  դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4) = 2
  1. -55 : 11 = -5
  2. 48 : (-16) = -3
  3. -5 + (-3) = -8
  4. -8 : (-4) = 2
  բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6) = 4
  1. -18 : (-9) = 2
  2. 16 : (-8) = -2
  3. 24 : (-6) = -4
  4. 2 + (-2) = 0
  5. 0 – (-4) = 4
  ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)) = 6
  1. 72 : (-9) = -8
  2. 105 : (-35) = -3
  3. -8 + (-3) = -11
  4. -66 : (-11) = 6գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3) = 2
  1. 33 : (-3) = -11
  2. 40 : (-8) = -5
  3. -11 – (-5) = -6
  4. -6 : (-3) = 2
  զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9)) = -42
  1. -56 : (-7) = 8
  2. 54 : (-9) = -6
  3. 8 + (-6) = 2
  4. -84 : 2 = -4
674. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, + 7, –3, –8 թվերը.
(8 · 2 + 9) ։ (–5) = -5
(8 · 7 + 9) ։ (–5) = -13
(8 · (-3) + 9) ։ (–5) = +3
(8 · (-8) + 9) ։ (–5) = +11
բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0, +5, +4 թվերը։
3 ։ (15 – 4 · 3) = 1
0 ։ (15 – 4 · 0) = 0
5 ։ (15 – 4 · 5) = -1
4 ։ (15 – 4 · 4) = -4
675. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները. (a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b: Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ ամբողջ թվերի համար.
ա1) a = 20, b = 10, c = –5
(20 + 10) : (-5) = 20 : (-5) + 10 : (-5) ճիշտ է:
-6 = -6
ա2) a = 20, b = 10, c = –5
(20 · 10) : (-5) = (20 : (-5)) · 10 ճիշտ է:
-40 = -40
բ1) a = –18, b = –9, c = 3
(-18 · (-9)) : 3 = (-18 : 3) · (-9) ճիշտ է:
54 = 54
բ2) a = –18, b = –9, c = 3
(-18 + (-9)) : 3 = (-18) : 3 + (-9) : 3 ճիշտ է:
-9 = -9
678. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը
-5 + (-11) + (+18) + (-9) +
Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը. ա) –9, –1,
-1 + (-9) = -10
-9 + (-1) = -10
գ) +8, –10,
+8 + (-10) = -2
-10 + (+8) = -2
ե) –13, +14,
-13 + (+14) = +1
+14 + (-13) = +1
է) +8, 0,
+8 + 0 = +8
0 + (+8) = +8
բ) –3, +7,
-3 + (+7) = +4
+7 + (-3) = +4
դ) –21, +12,
-21 + (+12) = -9
+12 + (-21) = -9
զ) 0, –7,
0 + (-7) = -7
-7 + 0 = -7
ը) +1, –4,
+1 + (-4) = -3
-4 + (+1) = -3
614. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.
ա) –7, +2, +10,
((-7) + (+2)) + (+10) = +5
գ) –10, –6, –3,
((-10) + (-6)) + (-3) = -19
ե) –20, 0, +19,
((-20) + 0) + (+19) = -1
բ) 0, +4, –11,
(0 + (+4)) + (-11) = -7
դ) –16, +8, –14,
((-16) + (+8)) + (-14) = -22
զ) +15, +20, –25,
((+15) + (+20)) + (-25) = +10
617. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրական թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.
ա) –7 + 4 + (–2) + (–3) + 10 + (–14) = -12
Դրական-4, 10:
4+10=14
Բացասական-(-7), (-2), (-3), (-14):
-7 + (-2) + (-3) + (-14) = -26
14 + (-26) = -12
բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20 = 4
Դրական-10, 6, 20:
10+6+20=36
Բացասական-(-8), (-9), (-15):
-8 + (-9) + (-15) = -32
36 + (-32) = 4
619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2) = 7
գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 ) = 75
բ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24 = 3
դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45 = -103

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s